Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jeremia

Hoofdstuk 8 (22 teksten gevonden)


1.  Ter zelfder tijd, spreekt de HEERE, zullen zij de beenderen der koningen van Juda, en de beenderen hunner vorsten, en de beenderen der priesteren, en de beenderen derprofeten, en de beenderen der inwoners van Jeruzalem, uit hun graven uithalen.
2.  En zij zullen ze uitspreiden voor de zon, en voor de maan, en voor het ganse heir des hemels, die zij liefgehad, en die zij gediend, en die zij nagewandeld, en die zij gezochthebben, en voor dewelke zij zich nedergebogen hebben: zij zullen niet verzameld noch begraven worden: tot mest op den aardbodem zullen zij zijn.
3.  En de dood zal voor het leven verkoren worden, bij het ganse overblijfsel der overgeblevenen uit dit boze geslacht, in al de plaatsen der overgeblevenen, waar Ik henhenengedreven zal hebben, spreekt de HEERE der heirscharen.
4.  Zeg wijders tot hen: Zo zegt de HEERE: Zal men vallen, en niet weder opstaan? Zal men afkeren, en niet wederkeren?
5.  Waarom keert dan dit volk te Jeruzalem af met een altoosdurende afkering? Zij houden vast aan bedrog, zij weigeren weder te keren.
6.  Ik heb geluisterd en toegehoord, zij spreken dat niet recht is, er is niemand, die berouw heeft over zijn boosheid, zeggende: Wat heb ik gedaan? Een ieder keert zich om in zijnloop, gelijk een onbesuisd paard in den strijd.
7.  Zelfs een ooievaar aan den hemel weet zijn gezette tijden, en een tortelduif, en kraan, en zwaluw, nemen den tijd hunner aankomst waar: maar Mijn volk weet het recht desHEEREN niet.
8.  Hoe zegt gij dan: Wij zijn wijs en de wet des HEEREN is bij ons! Ziet, waarlijk tevergeefs werkt de valse pen der schriftgeleerden.
9.  De wijzen zijn beschaamd, verschrikt en gevangen: ziet, zij hebben des HEEREN woord verworpen, wat wijsheid zouden zij dan hebben?
10.  Daarom zal Ik hun vrouwen aan anderen geven, hun akkers aan andere bezitters: want van den kleinste aan tot den grootste toe pleegt een ieder van hen gierigheid: van denprofeet aan tot den priester toe bedrijft een ieder van hen valsheid.
11.  En zij genezen de breuk van de dochter Mijns volks op het lichtste, zeggende: Vrede, vrede! doch daar is geen vrede.
12.  Zijn zij beschaamd, omdat zij gruwel bedreven hebben? Ja, zij schamen zich in het minste niet, en weten niet schaamrood te worden: daarom zullen zij vallen onder devallenden: ten tijde hunner bezoeking zullen zij struikelen, zegt de HEERE.
13.  Ik zal hen voorzeker wegrapen, spreekt de HEERE: er zijn geen druiven aan den wijnstok, en geen vijgen aan den vijgeboom, ja, het blad is afgevallen: en de geboden, die Ik hungegeven heb, die overtreden zij.
14.  Waarom blijven wij zitten? Verzamelt u, en laat ons ingaan in de vaste steden, en aldaar stilzwijgen: immers heeft ons de HEERE, onze God, doen stilzwijgen, en ons metgallewater gedrenkt, omdat wij tegen den HEERE gezondigd hebben.
15.  Men wacht naar vrede, maar er is niets goeds, naar tijd van genezing, maar ziet, er is verschrikking.
16.  Van Dan af wordt het gesnuif zijner paarden gehoord: het ganse land beeft van het geluid der briesingen zijner sterken: en zij komen daarhenen, dat zij het land opeten en diensvolheid, de stad en die daarin wonen.
17.  Want ziet, Ik zend slangen, basilisken onder ulieden, tegen dewelke geen bezwering is: die zullen u bijten, spreekt de HEERE.
18.  Mijn verkwikking is in droefenis: mijn hart is flauw in mij.
19.  Ziet, de stem van het geschrei der dochteren mijns volks is uit zeer verren lande: Is dan de HEERE niet te Sion, is haar koning niet bij haar? Waarom hebben zij Mij vertoornd methun gesneden beelden, met ijdelheden der vreemden?
20.  De oogst is voorbijgaande, de zomer is ten einde: nog zijn wij niet verlost.
21.  Ik ben gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks: ik ga in het zwart, ontzetting heeft mij aangegrepen.
22.  Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester aldaar? Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen? Jeremia 9


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter