Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jeremia

Hoofdstuk 5 (31 teksten gevonden)


1.  Gaat om door de wijken van Jeruzalem, en ziet nu toe, en verneemt, en zoekt op haar straten, of gij iemand vindt, of er een is, die recht doet, die waarheid zoekt, zo zal Ik haargenadig zijn.
2.  En of zij al zeggen: Zo waarachtig als de HEERE leeft! zo zweren zij toch valselijk.
3.  O HEERE! zien Uw ogen niet naar waarheid? Gij hebt hen geslagen, maar zij hebben geen pijn gevoeld: Gij hebt hen verteerd, maar zij hebben geweigerd de tucht aan tenemen: zij hebben hun aangezichten harder gemaakt dan een steenrots, zij hebben geweigerd zich te bekeren.
4.  Doch ik zeide: Zekerlijk, deze zijn arm: zij handelen zottelijk, omdat zij den weg des HEEREN, het recht hun Gods niet weten.
5.  Ik zal gaan tot de groten, en met hen spreken, want die weten den weg des HEEREN, het recht huns Gods: maar zij hadden te zamen het juk verbroken, en de bandenverscheurd.
6.  Daarom heeft hen een leeuw uit het woud verslagen, een wolf der wildernissen zal hen verwoesten: een luipaard waakt tegen hun steden: al wie uit dezelve uitgaat, zalverscheurd worden: want hun overtredingen zijn vermenigvuldigd, hun afkeringen zijn machtig veel geworden.
7.  Hoe zou Ik over zulks u vergeven? Uw kinderen verlaten Mij, en zweren bij hen, die geen God zijn: als Ik hen verzadigd heb, zo bedrijven zij overspel, en verzamelen bij hopen inhet hoerenhuis.
8.  Als welgevoederde hengsten zijn zij vroeg op: zij hunkeren een iegelijk naar zijns naasten huisvrouw.
9.  Zou Ik over die dingen geen bezoeking doen? spreekt de HEERE. Of zou Mijn ziel zich niet wreken aan zulk een volk, als dit is?
10.  Beklimt haar muren, en verderft ze (doch maakt geen voleinding): doet haar spitsen weg, want zij zijn des HEEREN niet.
11.  Want het huis van Israel en het huis van Juda hebben gans trouwelooslijk tegen Mij gehandeld, spreekt de HEERE.
12.  Zij verloochenen den HEERE, en zeggen: Hij is het niet, en ons zal geen kwaad overkomen, wij zullen noch zwaard noch honger zien.
13.  Ja, die profeten zullen tot wind worden, want het woord is niet bij hen: hun zelven zal zo geschieden.
14.  Daarom zegt de HEERE, de God der heirscharen, alzo, omdat gijlieden dit woord spreekt: Ziet, Ik zal Mijn woorden in uw mond tot vuur maken, en dit volk tot hout, en het zal henverteren.
15.  Ziet, Ik zal over ulieden een volk van verre brengen, o huis Israels! spreekt de HEERE: het is een sterk volk, het is een zeer oud volk, een volk, welks spraak gij niet zult kennen, enniet horen, wat het spreken zal.
16.  Zijn pijlkoker is als een open graf: zij zijn altemaal helden.
17.  En het zal uw oogst en uw brood opeten, dat uw zonen en uw dochteren zouden eten: het zal uw schapen en uw runderen opeten: het zal uw wijnstok en uw vijgeboom opeten:uw vaste steden, op dewelke gij vertrouwt, zal het arm maken, door het zwaard.
18.  Nochtans zal Ik ook in die dagen, spreekt de HEERE, geen voleinding met ulieden maken.
19.  En het zal geschieden, wanneer gij zult zeggen: Waarom heeft ons de HEERE, onze God, al deze dingen gedaan? dat gij tot hen zeggen zult: Gelijk als gijlieden Mij hebtverlaten, en vreemde goden in uw land gediend, alzo zult gij de uitlandse dienen, in een land, dat het uwe niet is.
20.  Verkondigt dit in het huis van Jakob, en laat het horen in Juda, zeggende:
21.  Hoort nu dit, gij dwaas en harteloos volk! die ogen hebben, maar zien niet, die oren hebben, maar horen niet.
22.  Zult gijlieden Mij niet vrezen? spreekt de HEERE: zult gij voor Mijn aangezicht niet beven? Die der zee het zand tot een paal gesteld heb, met een eeuwige inzetting, dat zijdaarover niet zal gaan: ofschoon haar golven zich bewegen, zo zullen zij toch niet vermogen, ofschoon zij bruisen, zo zullen zij toch daarover niet gaan.
23.  Maar dit volk heeft een afvallig en wederspannig hart: zij zijn afgevallen en heengegaan:
24.  En zij zeggen niet in hun hart: Laat ons nu den HEERE, onzen God, vrezen, Die den regen geeft, zo vroegen regen als spaden regen, op Zijn tijd: Die ons de weken, de gezettetijden van den oogst, bewaart.
25.  Uw ongerechtigheden wenden die dingen af, en uw zonden weren dat goede van ulieden.
26.  Want onder Mijn volk worden goddelozen gevonden: een ieder van hen loert, gelijk zich de vogelvangers schikken: zij zetten een verderfelijken strik, zij vangen de mensen.
27.  Gelijk een kouw vol is van gevogelte, alzo zijn hun huizen vol van bedrog: daarom zijn zij groot en rijk geworden.
28.  Zij zijn vet, zij zijn glad, zelfs de daden der bozen gaan zij te boven: de rechtzaak richten zij niet, zelfs de rechtzaak des wezen, nochtans zijn zij voorspoedig: ook oordelen zij hetrecht der nooddruftigen niet.
29.  Zou Ik over die dingen geen bezoeking doen? spreekt de HEERE: zou Mijn ziel zich niet wreken aan zulk een volk als dit is?
30.  Een schrikkelijke en afschuwelijke zaak geschiedt er in het land.
31.  De profeten profeteren valselijk, en de priesters heersen door hun handen: en Mijn volk heeft het gaarne alzo: maar wat zult gij ten einde van dien maken?


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter