Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jeremia

Hoofdstuk 46 (28 teksten gevonden)


1.  Het woord des HEEREN, dat tot den profeet Jeremia geschied is tegen de heidenen.
2.  Tegen Egypte: tegen het heir van Farao Necho, koning van Egypte, dat aan de rivier Frath, bij Karchemis was, dat Nebukadrezar, de koning van Babel, sloeg, in het vierde jaarvan Jojakim, den zoon van Josia, den koning van Juda.
3.  Rust het schild en de rondas toe, en nadert tot den strijd!
4.  Spant de paarden aan, en klimt op, gij ruiters! en stelt u met helmen: vaagt de spiesen, trekt de pantsiers aan!
5.  Waarom zie Ik, dat zij versaagd en achterwaarts gedreven zijn? Zelfs hun helden zijn verslagen, en nemen de vlucht, en zien niet om: er is schrik van rondom, spreekt de HEERE.
6.  De snelle ontvliede niet, en de held ontkome niet: tegen het noorden, aan den oever der rivier Frath zijn zij gestruikeld en gevallen.
7.  Wie is deze, die optrekt als een stroom, wiens wateren zich bewegen als de rivieren?
8.  Egypte trekt op als een stroom, en zijn wateren bewegen zich als de rivieren: en hij zegt: Ik zal optrekken, ik zal de aarde bedekken, ik zal de stad, en die daarin wonen, verderven.
9.  Trekt op, gij paarden! en raast, gij wagens! en laat de helden uittrekken: de Moren, en de Puteers, die het schild handelen, en de Lydiers, die den boog handelen en spannen.
10.  Maar deze dag is des HEEREN, des HEEREN der heirscharen, een dag der wrake, dat Hij zich wreke van Zijn wederpartijders, en het zwaard zal vreten, en verzadigd, endronken worden van hun bloed: want de Heere, HEERE der heirscharen, heeft een slachtoffer in het land van het noorden, aan de rivier Frath.
11.  Ga henen op naar Gilead, en haal balsem, gij jonkvrouw, dochter van Egypte! Tevergeefs vermenigvuldigt gij de medicijnen, er is geen heling voor u.
12.  De volken hebben uw schande gehoord, en het land is vol van uw gekrijt: want zij hebben zich gestoten, held tegen held, zij zijn beiden te zamen gevallen.
13.  Het woord, dat de HEERE tot den profeet Jeremia sprak, van de aankomst van Nebukadrezar, den koning van Babel, om Egypteland te slaan.
14.  Verkondigt in Egypte, en doet het horen te Migdol: doet het ook horen te Nof en Tachpanhes: zegt: Stelt er u naar, en maakt u gereed, want het zwaard heeft verteerd, watrondom u is.
15.  Waarom zijn uw sterken weggeveegd? Zij stonden niet, omdat hen de HEERE voortdreef.
16.  Hij maakte der struikelenden veel: ja, de een viel op den ander: zodat zij zeiden: Staat op en laat ons wederkeren tot ons volk, en tot het land onzer geboorte, vanwege hetverdrukkende zwaard.
17.  Daar riepen zij: Farao, de koning van Egypte, is maar een gedruis: hij heeft den gezetten tijd laten voorbijgaan.
18.  Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Koning, Wiens Naam is HEERE der heirscharen: hij zal voorzeker, als Thabor onder de bergen, en als Karmel bij de zee, aankomen!
19.  Maak voor u gereedschap der gevankelijke wegvoering, gij inwoneres, gij dochter van Egypte! want Nof zal ter verwoesting worden, en zal verbrand worden, dat er niemand inwone.
20.  Egypte is een zeer schone vaarze: de slachter komt, hij komt van het noorden.
21.  Zelfs haar gehuurden in haar midden zijn als gemeste kalveren: maar die hebben zich ook gewend, zij zijn te zamen gevlucht, zij hebben niet gestaan: want de dag huns verderfsis over hen gekomen, de tijd hunner bezoeking.
22.  Haar stem zal gaan als van een slang: want zij zullen met krijgsmacht daarhenen trekken, en tot haar met bijlen komen, gelijk houthouwers.
23.  Zij hebben haar woud afgehouwen, spreekt de HEERE, hoewel het niet is te onderzoeken: want zij zijn meerder dan de sprinkhanen, zodat men hen niet tellen kan.
24.  De dochter van Egypte is beschaamd: zij is gegeven in de hand des volks van het noorden.
25.  De HEERE der heirscharen, de God Israels, zegt: Ziet, Ik zal bezoeking doen over de menigte van No, en over Farao, en over Egypte, en over haar goden, en over haar koningen,ja, over Farao, en over degenen, die op hem vertrouwen.
26.  En Ik zal hen geven in de hand dergenen, die hunlieder ziel zoeken, en in de hand van Nebukadrezar, den koning van Babel, en in de hand zijner knechten. Maar daarna zal zijbewoond worden als in de dagen van ouds, spreekt de HEERE.
27.  Maar gij, Mijn knecht Jakob! vrees niet, en ontzet u niet, o Israel! want zie, Ik zal u verlossen uit verre landen, en uw zaad uit het land hunner gevangenis: en Jakob zalwederkomen, en stil en gerust zijn, en niemand zal hem verschrikken.
28.  Gij dan Mijn knecht Jakob! vrees niet, spreekt de HEERE: want Ik ben met u: want Ik zal een voleinding maken met al de heidenen, waarhenen Ik u gedreven zal hebben, dochmet u zal Ik geen voleinding maken, maar u kastijden met mate, en u niet gans onschuldig houden.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter