Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jeremia

Hoofdstuk 38 (28 teksten gevonden)


1.  Als Sefatja, de zoon van Matthan, en Gedalia, de zoon van Pashur, en Juchal, de zoon van Selemja, en Pashur, de zoon van Malchia, de woorden hoorden, die Jeremia tot al hetvolk sprak, zeggende:
2.  Zo zegt de HEERE: Wie in deze stad blijft, zal door het zwaard, door den honger of door de pestilentie sterven: maar wie tot de Chaldeen uitgaat, die zal leven, want hij zal zijn zieltot een buit hebben, en zal leven.
3.  Zo zegt de HEERE: Deze stad zal zekerlijk gegeven worden in de hand van het heir des konings van Babel, datzelve zal ze innemen:
4.  Zo zeiden de vorsten tot den koning: Laat toch dezen man gedood worden: want aldus maakt hij de handen der krijgslieden, die in deze stad zijn overgebleven, en de handendes gansen volks slap, alzulke woorden tot hen sprekende: want deze man zoekt den vrede dezes volks niet, maar het kwaad.
5.  En de koning Zedekia zeide: Ziet, hij is in uw hand: want de koning zou geen ding tegen u vermogen.
6.  Toen namen zij Jeremia en wierpen hem in den kuil van Malchia, den zoon van Hammelech, die in het voorhof der bewaring was, en zij lieten Jeremia af met zelen: in den kuilnu was geen water, maar slijk: en Jeremia zonk in het slijk.
7.  Als nu Ebed-melech, de Moorman, een der kamerlingen, die toen in des konings huis was, hoorde, dat zij Jeremia in den kuil gedaan hadden (de koning nu zat in de poort vanBenjamin):
8.  Zo ging Ebed-melech uit het huis des konings uit, en hij sprak tot den koning, zeggende:
9.  Mijn heer koning! deze mannen hebben kwalijk gehandeld in alles, wat zij gedaan hebben aan den profeet Jeremia, dien zij in den kuil geworpen hebben: daar hij toch in zijnplaats zou gestorven zijn vanwege den honger, dewijl geen brood meer in de stad is.
10.  Toen gebood de koning den Moorman Ebed-melech, zeggende: Neem van hier dertig mannen onder uw hand, en haal den profeet Jeremia op uit den kuil, eer dat hij sterft.
11.  Alzo nam Ebed-melech de mannen onder zijn hand, en ging in des konings huis tot onder de schatkamer, en nam van daar enige oude verscheurde en oude versleten lompen:en hij liet ze met zelen af tot Jeremia in den kuil.
12.  En Ebed-melech, de Moorman, zeide tot Jeremia: Leg nu deze oude verscheurde en versleten lompen onder de oksels uwer armen, van onder aan de zelen. En Jeremia deedalzo.
13.  En zij trokken Jeremia bij de zelen, en haalden hem op uit de kuil: en Jeremia bleef in het voorhof der bewaring.
14.  Toen zond de koning Zedekia henen, en liet den profeet Jeremia tot zich halen, in den derden ingang, die aan des HEEREN huis was: en de koning zeide tot Jeremia: Ik zal ueen ding vragen, verheel geen ding voor mij.
15.  En Jeremia zeide tot Zedekia: Als ik het u verklaren zal, zult gij mij niet zekerlijk doden? En als ik u raad zal geven, gij zult toch naar mij niet horen.
16.  Toen zwoer de koning Zedekia aan Jeremia in het verborgene, zeggende: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die ons deze ziel gemaakt heeft: Indien ik u zal doden, of indien iku zal overgeven in de hand dezer mannen, die uw ziel zoeken!
17.  Jeremia dan zeide tot Zedekia: Zo zegt de HEERE, de God der heirscharen, de God Israels: Indien gij gewilliglijk tot de vorsten des koning van Babel zult uitgaan, zo zal uw zielleven, en deze stad zal niet verbrand worden met vuur: en gij zult leven, gij en uw huis.
18.  Maar indien gij tot de vorsten des konings van Babel niet zult uitgaan, zo zal deze stad gegeven worden in de hand der Chaldeen, en zij zullen ze met vuur verbranden: ook zult gijvan hunlieder hand niet ontkomen.
19.  En de koning Zedekia zeide tot Jeremia: Ik ben bevreesd voor de Joden, die tot de Chaldeen gevallen zijn, dat zij mij misschien in derzelver hand overgeven, en zij den spot metmij drijven.
20.  En Jeremia zeide: Zij zullen u niet overgeven: wees toch gehoorzaam aan de stem des HEEREN, naar dewelke ik tot u spreek: zo zal het u welgaan, en uw ziel zal leven.
21.  Maar indien gij weigert uit te gaan, zo is dit het woord, dat de HEERE mij heeft doen zien:
22.  Ziedaar, al de vrouwen, die in het huis des konings van Juda zijn overgebleven, zullen uitgevoerd worden tot de vorsten des konings van Babel: en dezelve zullen zeggen: Uwvredegenoten hebben u aangehitst, en hebben u overmocht: uw voeten zijn in den modder gezonken: zij zijn achterwaarts gekeerd!
23.  Zij zullen dan al uw vrouwen en al uw zonen tot de Chaldeen uitvoeren: ook zult gij zelf van hun hand niet ontkomen: maar gij zult door de hand des konings van Babel gegrepenworden, en gij zult deze stad met vuur verbranden.
24.  Toen zeide Zedekia tot Jeremia: Dat niemand wete van deze woorden, zo zult gij niet sterven.
25.  En als de vorsten zullen horen, dat ik met u gesproken heb, en tot u komen, en tot u zeggen: Verklaar ons nu, wat hebt gij tot den koning gesproken? verheel het niet voor ons, zozullen wij u niet doden: en wat heeft de koning tot u gesproken?
26.  Zo zult gij tot hen zeggen: Ik wierp mijn smeking voor des konings aangezicht neder, dat hij mij niet zou weder laten brengen in Jonathans huis, om aldaar te sterven.
27.  Als dan al de vorsten tot Jeremia kwamen, en hem vraagden, verklaarde hij hun, naar al deze woorden, die de koning geboden had: en zij lieten van hem af, omdat de zaak nietwas gehoord.
28.  En Jeremia bleef in het voorhof der bewaring tot op den dag, dat Jeruzalem werd ingenomen: en hij was er nog, als Jeruzalem was ingenomen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter