Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jeremia

Hoofdstuk 29 (32 teksten gevonden)


1.  Voorts zijn dit de woorden des briefs, dien de profeet Jeremia zond van Jeruzalem tot de overige oudsten, die gevankelijk waren weggevoerd, mitsgaders tot de priesteren, en totde profeten, en tot het ganse volk, dat Nebukadnezar van Jeruzalem gevankelijk had weggevoerd naar Babel.
2.  (Nadat de koning Jechonia, en de koningin, en de kamerlingen, de vorsten van Juda en Jeruzalem, mitsgaders de timmerlieden en smeden van Jeruzalem waren uitgegaan):
3.  Door de hand van Elasa, den zoon van Safan, en Gemarja, den zoon van Hilkia, die Zedekia, de koning van Juda, naar Babel zond, tot Nebukadnezar, den koning van Babel,zeggende:
4.  Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israels, tot allen, die gevankelijk zijn weggevoerd, die Ik gevankelijk heb doen wegvoeren van Jeruzalem naar Babel:
5.  Bouwt huizen en woont daarin, en plant hoven en eet de vrucht daarvan:
6.  Neemt vrouwen, en gewint zonen en dochteren, en neemt vrouwen voor uw zonen, en geeft uw dochteren aan mannen, dat zij zonen en dochteren baren: en wordt aldaarvermenigvuldigd, en wordt niet verminderd.
7.  En zoekt den vrede der stad, waarhenen Ik u gevankelijk heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot den HEERE: want in haar vrede zult gij vrede hebben.
8.  Want zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israels: Laat uw profeten en uw waarzeggers, die in het midden van u zijn, u niet bedriegen, en hoort niet naar uw dromers, diegij doet dromen.
9.  Want zij profeteren u valselijk in Mijn Naam: Ik heb hen niet gezonden, spreekt de HEERE.
10.  Want zo zegt de HEERE: Zekerlijk, als zeventig jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal Ik ulieden bezoeken, en Ik zal Mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengende tot dezeplaats.
11.  Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting.
12.  Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden: en Ik zal naar u horen.
13.  En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart.
14.  En Ik zal van ulieden gevonden worden, spreekt de HEERE, en Ik zal uw gevangenis wenden, en u vergaderen uit al de volken, en uit al de plaatsen, waarhenen Ik u gedrevenheb, spreekt de HEERE: en Ik zal u wederbrengen tot de plaats, van waar Ik u gevankelijk heb doen wegvoeren.
15.  Omdat gij zegt: de HEERE heeft ons profeten naar Babel verwekt:
16.  Daarom zegt de HEERE alzo van den koning, die op Davids troon zit, en van al het volk, dat in deze stad woont, te weten, uw broederen, die met u niet zijn uitgegaan in degevangenis:
17.  Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Ziet, Ik zal het zwaard, den honger en de pestilentie onder hen zenden: en Ik zal ze maken als de afschuwelijke vijgen, die vanwege deboosheid niet kunnen gegeten worden.
18.  En Ik zal ze achterna jagen met het zwaard, met den honger en met de pestilentie: en Ik zal ze overgeven tot een beroering, allen koninkrijken der aarde, tot een vloek, en tot eenschrik, en tot een aanfluiting, en tot een smaadheid, onder al de volken, waar Ik ze henengedreven zal hebben:
19.  Omdat zij naar Mijn woorden niet gehoord hebben, spreekt de HEERE, als Ik Mijn knechten, de profeten, tot hen zond, vroeg op zijnde en zendende: maar gijlieden hebt nietgehoord, spreekt de HEERE.
20.  Gij dan, hoort des HEEREN woord, gij allen, die gevankelijk zijt weggevoerd, die Ik van Jeruzalem naar Babel heb weggezonden!
21.  Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israels, van Achab, zoon van Kolaja, en van Zedekia, zoon van Maaseja, die ulieden in Mijn Naam valselijk profeteren: Ziet, Ik zal hengeven in de hand van Nebukadrezar, den koning van Babel, en hij zal ze voor uw ogen slaan.
22.  En van hen zal een vloek genomen worden bij al de gevankelijk weggevoerden van Juda, die in Babel zijn, dat men zegge: De HEERE stelle u als Zedekia, en als Achab, die dekoning van Babel aan het vuur braadde:
23.  Omdat zij een dwaasheid deden in Israel, en overspel bedreven met de vrouwen hunner naasten, en spraken het woord valselijk in Mijn Naam, dat Ik hun niet geboden had: enIk ben Degene, Die het weet, en een getuige daarvan, spreekt de HEERE.
24.  Tot Semaja nu, den Nechelamiet, zult gij spreken, zeggende:
25.  Zo spreekt de HEERE der heirscharen, de God Israels, zeggende: Omdat gij brieven in uw naam gezonden hebt tot al het volk, dat te Jeruzalem is, en tot Zefanja, den zoon vanMaaseja, den priester, en tot al de priesteren, zeggende:
26.  De HEERE heeft u tot priester gesteld, in plaats van den priester Jojada, dat gij opzieners zoudt zijn in des HEEREN huis over allen man, die onzinnig is, en zich voor een profeetuitgeeft, dat gij dien stelt in de gevangenis en in den stok.
27.  Nu dan, waarom hebt gij Jeremia, den Anathothiet, niet gescholden, die zich bij ulieden voor een profeet uitgeeft?
28.  Want daarom heeft hij tot ons naar Babel gezonden, zeggende: Het zal lang duren: bouwt huizen, en woont daarin en plant hoven, en eet de vrucht daarvan.
29.  Zefanja nu, de priester, had dezen brief gelezen voor de oren van den profeet Jeremia.
30.  Daarom geschiedde des HEEREN woord tot Jeremia, zeggende:
31.  Zend henen tot allen, die gevankelijk weggevoerd zijn, zeggende: Zo zegt de HEERE van Semaja, den Nechelamiet: Omdat Semaja ulieden geprofeteerd heeft, daar Ik hem nietgezonden heb, en heeft gemaakt, dat gij op leugen vertrouwt:
32.  Daarom zegt de HEERE alzo: Ziet, Ik zal bezoeking doen over Semaja, den Nechelamiet, en over zijn zaad: hij zal niemand hebben, die in het midden dezes volks wone, en zalhet goede niet zien, dat Ik Mijn volke doen zal, spreekt de HEERE: want hij heeft een afval gesproken tegen den HEERE.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter