Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jeremia

Hoofdstuk 25 (38 teksten gevonden)


1.  Het woord, dat tot Jeremia geschied is over het ganse volk van Juda, in het vierde jaar van Jojakim, zoon van Josia, koning van Juda (dit was het eerste jaar van Nebukadrezar,koning van Babel):
2.  Hetwelk de profeet Jeremia gesproken heeft tot het ganse volk van Juda, en tot al de inwoners van Jeruzalem, zeggende:
3.  Van het dertiende jaar van Josia, den zoon van Amon, den koning van Juda, tot op dezen dag toe (dit is het drie en twintigste jaar) is het woord des HEEREN tot mij geschied: enik heb tot ulieden gesproken, vroeg op zijnde en sprekende, maar gij hebt niet gehoord.
4.  Ook heeft de HEERE tot u gezonden al Zijn knechten, de profeten, vroeg op zijnde en zendende (maar gij hebt niet gehoord, noch uw oor geneigd om te horen):
5.  Zeggende: Bekeert u toch, een iegelijk van zijn bozen weg, en van de boosheid uwer handelingen, en woont in het land, dat de HEERE u en uw vaderen gegeven heeft, vaneeuw tot eeuw:
6.  En wandelt andere goden niet na, om die te dienen, en u voor die neder te buigen: en vertoornt Mij niet door uwer handen werk, opdat Ik u geen kwaad doe.
7.  Maar gij hebt naar Mij niet gehoord, spreekt de HEERE: opdat gij Mij vertoorndet door het werk uwer handen, u zelven ten kwade.
8.  Daarom, zo zegt de HEERE der heirscharen: Omdat gij Mijn woorden niet hebt gehoord:
9.  Ziet, Ik zal zenden, en nemen alle geslachten van het noorden, spreekt de HEERE: en tot Nebukadrezar, den koning van Babel, Mijn knecht: en zal ze brengen over dit land, enover de inwoners van hetzelve, en over al deze volken rondom: en Ik zal ze verbannen, en zal ze stellen tot een ontzetting, en tot een aanfluiting, en tot eeuwige woestheden.
10.  En Ik zal van hen doen vergaan de stem der vrolijkheid en de stem de vreugde, de stem des bruidegoms en de stem der bruid, het geluid der molens en het licht der lamp.
11.  En dit ganse land zal worden tot een woestheid, tot een ontzetting: en deze volken zullen den koning van Babel dienen zeventig jaren.
12.  Maar het zal geschieden, als de zeventig jaren vervuld zijn, dan zal Ik over den koning van Babel, en over dat volk, spreekt de HEERE, hun ongerechtigheid bezoeken, mitsgadersover het land der Chaldeen, en zal dat stellen tot eeuwige verwoestingen.
13.  En Ik zal over dat land brengen al Mijn woorden, die Ik daarover gesproken heb: al wat in dit boek geschreven is, wat Jeremia geprofeteerd heeft over al deze volken.
14.  Want van hen zullen zich doen dienen, die ook machtige volken en grote koningen zijn: alzo zal Ik hun vergelden naar hun doen, en naar het werk hunner handen.
15.  Want alzo heeft de HEERE, de God Israels, tot mij gezegd: Neem dezen beker des wijns der grimmigheid van Mijn hand, en geef dien te drinken al den volken, tot welke Ik uzende:
16.  Dat zij drinken, en beven, en dol worden, vanwege het zwaard, dat Ik onder hen zal zenden.
17.  En ik nam den beker van des HEEREN hand, en ik gaf te drinken al den volken, tot welke de HEERE mij gezonden had:
18.  Namelijk Jeruzalem en de steden van Juda, en haar koningen, en haar vorsten: om die te stellen tot een woestheid, tot een ontzetting, tot een aanfluiting en tot een vloek, gelijkhet is te dezen dage:
19.  Farao, den koning van Egypte, en zijn knechten, en zijn vorsten, en al zijn volk:
20.  En den gansen gemengden hoop, en allen koningen des lands van Uz: en allen koningen van der Filistijnen land, en Askelon, en Gaza, en Ekron, en het overblijfsel van Asdod:
21.  Edom, en Moab, en den kinderen Ammons:
22.  En allen koningen van Tyrus, en allen koningen van Sidon: en den koningen der eilanden, die aan gene zijde der zee zijn.
23.  Dedan, en Thema, en Buz, en allen, die aan de hoeken afgekort zijn:
24.  En allen koningen van Arabie: en allen koningen des gemengden hoops, die in de woestijn wonen:
25.  En allen koningen van Zimri, en allen koningen van Elam, en allen koningen van Medie:
26.  En allen koningen van het noorden, die nabij en die verre zijn, den een met den anderen: ja, allen koninkrijken der aarde, die op den aardbodem zijn. En de koning van Sesachzal na hen drinken.
27.  Gij zult dan tot hen zeggen: Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israels: Drinkt, en wordt dronken, en spuwt, en valt neder, dat gij niet weder opstaat, vanwege het zwaard,dat Ik onder u zal zenden.
28.  En het zal geschieden, wanneer zij weigeren zullen den beker van uw hand te nemen om te drinken, dat gij tot hen zeggen zult: Zo zegt de HEERE der heirscharen: Gij zultzekerlijk drinken!
29.  Want ziet, in de stad, die naar Mijn Naam genoemd is, begin Ik te plagen, en zoudt gij enigszins onschuldig gehouden worden? Gij zult niet onschuldig gehouden worden: wantIk roep het zwaard over alle inwoners der aarde, spreekt de HEERE der heirscharen.
30.  Gij zult dan al deze woorden tot hen profeteren, en gij zult tot hen zeggen: De HEERE zal brullen uit de hoogte, en Zijn stem verheffen uit de woning Zijner heiligheid: Hij zalschrikkelijk brullen over Zijn woonstede: Hij zal een vreugdegeschrei, als de druiven treders, uitroepen tegen alle inwoners der aarde.
31.  Het geschal zal komen tot aan het einde der aarde: want de HEERE heeft een twist met de volken, Hij zal gericht houden met alle vlees: de goddelozen heeft Hij aan het zwaardovergegeven, spreekt de HEERE.
32.  Zo zegt de HEERE der heirscharen: Ziet, een kwaad gaat er uit van volk tot volk. en een groot onweder zal er verwekt worden van de zijden der aarde.
33.  En de verslagenen des HEEREN zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde: zij zullen niet beklaagd, noch opgenomen, nochbegraven worden: tot mest op den aardbodem zullen zij zijn.
34.  Huilt, gij herders! en schreeuwt, en wentelt u in de as, gij heerlijken van de kudde! want uw dagen zijn vervuld, dat men slachten zal, en van uw verstrooiingen, dan zult gijvervallen als een kostelijk vat.
35.  En de vlucht zal vergaan van de herders, en de ontkoming van de heerlijken der kudde.
36.  Er zal zijn een stem des geroeps der herderen, en een gehuil der heerlijken van de kudde, omdat de HEERE hun weide verstoort.
37.  Want de landouwen des vredes zullen uitgeroeid worden, vanwege de hittigheid des toorns des HEEREN.
38.  Hij heeft, als een jonge leeuw, Zijn hutte verlaten: want hunlieder land is geworden tot een verwoesting, vanwege de hittigheid des verdrukkers, ja, vanwege de hittigheid Zijnstoorns.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter