Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jeremia

Hoofdstuk 23 (40 teksten gevonden)


1.  Wee den herderen, die de schapen Mijner weide ombrengen en verstrooien! spreekt de HEERE.
2.  Daarom zegt de HEERE, de God Israels, alzo van de herderen, die Mijn volk weiden: Gijlieden hebt Mijn schapen verstrooid, en hebt ze verdreven, en hebt ze niet bezocht: ziet, Ikzal over u bezoeken de boosheid uwer handelingen, spreekt de HEERE.
3.  En Ik zal het overblijfsel Mijner schapen Zelf vergaderen uit al de landen, waarhenen Ik ze verdreven heb: en Ik zal ze wederbrengen tot hun kooien, en zij zullen vruchtbaar zijn,en vermenigvuldigen.
4.  En Ik zal herderen over hen verwekken, die ze weiden zullen: en zij zullen niet meer vrezen, noch verschrikt worden, noch gemist worden, spreekt de HEERE.
5.  Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken: Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheiddoen op de aarde.
6.  In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israel zeker wonen: en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID.
7.  Daarom, ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat zij niet meer zullen zeggen: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israels uit Egypteland heeft opgevoerd.
8.  Maar: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die het zaad van het huis Israels heeft opgevoerd, en Die het aangebracht heeft uit het land van het noorden, en uit al de landen,waarheen Ik ze gedreven had! want zij zullen wonen in hun land.
9.  Aangaande de profeten. Mijn hart wordt in mijn binnenste gebroken, al mijn beenderen bewegen zich: ik ben als een dronken man, en als een man, dien de wijn te boven gaat:vanwege den HEERE, en vanwege de woorden Zijner heiligheid.
10.  Want het land is vol overspelers, want het land treurt vanwege den vloek, de weiden der woestijn verdorren, omdat hun loop boos is, en hun macht niet recht.
11.  Want beiden, profeten en priesters, zijn huichelaars: zelfs in Mijn huis vind Ik hun boosheid, spreekt de HEERE.
12.  Daarom zal hun weg hun zijn als zeer gladde plaatsen in de donkerheid: zij zullen aangedreven worden en daarin vallen: want Ik zal een kwaad over hen brengen in het jaarhunner bezoeking, spreekt de HEERE.
13.  Ik heb wel ongerijmdheid gezien in de profeten van Samaria, die door Baal, profeteerden, en Mijn volk Israel verleidden.
14.  Maar in de profeten van Jeruzalem zie Ik afschuwelijkheid: zij bedrijven overspel, en gaan om met valsheid, en sterken de handen der boosdoeners, opdat zij zich niet bekeren,een iegelijk van zijn boosheid: zij allen zijn Mij als Sodom, en haar inwoners als Gomorra.
15.  Daarom zegt de HEERE der heirscharen van deze profeten alzo: Ziet, Ik zal hen met alsem spijzigen, en met gallewater drenken: want van Jeruzalems profeten is de huichelarijuitgegaan in het ganse land.
16.  Zo zegt de HEERE der heirscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren: zij maken u ijdel: zij spreken het gezicht huns harten, niet uit des HEEREN mond.
17.  Zij zeggen steeds tot degenen, die Mij lasteren: De HEERE heeft het gesproken, gijlieden zult vrede hebben: en tot al wie naar zijns harten goeddunken wandelt, zeggen zij:Ulieden zal geen kwaad overkomen.
18.  Want wie heeft in des HEEREN raad gestaan, en Zijn woord gezien of gehoord? Wie heeft Zijn woord aangemerkt en gehoord?
19.  Ziet, een onweder des HEEREN, een grimmigheid is uitgegaan, ja, een pijnlijk onweder, het zal blijven op der goddelozen hoofd.
20.  Des HEEREN toorn zal zich niet afwenden, totdat Hij zal hebben gedaan, en totdat Hij zal hebben daargesteld de gedachten Zijns harten: in het laatste der dagen zult gij metverstand daarop letten.
21.  Ik heb die profeten niet gezonden, nochtans hebben zij gelopen: Ik heb tot hen niet gesproken, nochtans hebben zij geprofeteerd.
22.  Maar zo zij in Mijn raad hadden gestaan, zo zouden zij Mijn volk Mijn woorden hebben doen horen, en zouden hen afgekeerd hebben van hun bozen weg, en van de boosheidhunner handelingen.
23.  Ben Ik een God van nabij, spreekt de HEERE, en niet een God van verre?
24.  Zou zich iemand in verborgene plaatsen kunnen verbergen, dat Ik hem niet zou zien? spreekt de HEERE: vervul Ik niet den hemel en de aarde? spreekt de HEERE.
25.  Ik heb gehoord, wat de profeten zeggen, die in Mijn Naam leugen profeteren, zeggende: Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd.
26.  Hoe lang? Is er dan een droom in het hart der profeten, die de leugen profeteren? Ja, het zijn profeten van huns harten bedriegerij.
27.  Die daar denken om Mijn volk Mijn Naam te doen vergeten, door hun dromen, die zij, een ieder zijn naaste, vertellen: gelijk als hun vaders Mijn Naam vergeten hebben doorBaal.
28.  De profeet, bij welken een droom is, die vertelle den droom: en bij welken Mijn woord is, die spreke Mijn woord waarachtiglijk: wat heeft het stro met het koren te doen? spreektde HEERE.
29.  Is Mijn woord niet alzo, als een vuur? spreekt de HEERE, en als een hamer, die een steenrots te morzel slaat?
30.  Daarom, ziet, Ik wil aan de profeten, spreekt de HEERE, die Mijn woorden stelen, een ieder van zijn naaste:
31.  Ziet, Ik wil aan de profeten, spreekt de HEERE, die hun tong nemen, en spreken: Hij heeft het gesproken:
32.  Ziet, Ik wil aan degenen, die valse dromen profeteren, spreekt de HEERE, en vertellen die, en verleiden Mijn volk met hun leugenen en met hun lichtvaardigheid: daar Ik hen nietgezonden, en hun niets bevolen heb, en zij dit volk gans geen nut doen, spreekt de HEERE.
33.  Wanneer dan dit volk, of een profeet, of priester u vragen zal, zeggende: Wat is des HEEREN last? Zo zult gij tot hen zeggen: Wat last? Dat Ik ulieden verlaten zal, spreekt deHEERE.
34.  En aangaande den profeet, of den priester, of het volk, dat zeggen zal: Des HEEREN last: dat Ik bezoeking zal doen over dien man en over zijn huis.
35.  Aldus zult gijlieden zeggen, een iegelijk tot zijn naaste, en een iegelijk tot zijn broeder: Wat heeft de HEERE geantwoord, en wat heeft de HEERE gesproken?
36.  Maar des HEEREN last zult gij niet meer gedenken: want een iegelijk zal zijn eigen woord een last zijn, dewijl gij verkeert de woorden van den levenden God, den HEERE derheirscharen, onzen God.
37.  Aldus zult gij zeggen tot den profeet: Wat heeft u de HEERE geantwoord en wat heeft de HEERE gesproken?
38.  Maar dewijl gij zegt: Des HEEREN last: daarom, zo zegt de HEERE: Omdat gij dit woord zegt: Des HEEREN last, daar Ik tot u gezonden heb, zeggende: Gij zult niet zeggen: DesHEEREN last:
39.  Daarom, ziet, Ik zal u ook ganselijk vergeten, en u, mitsgaders de stad, die Ik u en uw vaderen gegeven heb, van Mijn aangezicht laten varen.
40.  En Ik zal u eeuwige smaadheid aandoen, en eeuwige schande, die niet zal worden vergeten. Jeremia 24


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter