Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jeremia

Hoofdstuk 21 (14 teksten gevonden)


1.  Het woord, dat van den HEERE geschied is tot Jeremia, als koning Zekekia tot hem zond Pashur, den zoon van Malchia, en Zefanja, den zoon van Maaseja, den priester,zeggende:
2.  Vraag toch den HEERE voor ons, want Nebukadrezar, de koning van Babel, strijdt tegen ons: misschien zal de HEERE met ons doen naar al Zijn wonderen, dat hij van onsoptrekke.
3.  Toen zeide Jeremia tot hen: Zo zult gijlieden tot Zedekia zeggen:
4.  Zo zegt de HEERE, de God Israels: Ziet, Ik zal de krijgswapenen omwenden, die in ulieder hand zijn, met dewelke gij strijdt tegen den koning van Babel en tegen de Chaldeen,die u belegeren, van buiten aan den muur: en Ik zal ze verzamelen in het midden van deze stad.
5.  En Ik Zelf zal tegen ulieden strijden, met een uitgestrekte hand en met een sterken arm, ja, met toorn, en met grimmigheid, en met grote verbolgenheid.
6.  En Ik zal de inwoners dezer stad slaan, zowel de mensen als de beesten: door een grote pestilentie zullen zij sterven.
7.  En daarna, spreekt de HEERE, zal Ik Zedekia, den koning van Juda, en zijn knechten, en het volk, en die in deze stad overgebleven zijn, van de pestilentie, van het zwaard en vanden honger, geven in de hand van Nebukadrezar, den koning van Babel, en in de hand hunner vijanden, en in de hand dergenen, die hun ziel zoeken: en hij zal ze slaan met descherpte des zwaards: hij zal ze niet sparen, noch verschonen, noch zich ontfermen.
8.  En tot dit volk zult gij zeggen: Zo zegt de HEERE: Ziet, Ik stel voor ulieder aangezicht den weg des levens en den weg des doods.
9.  Die in deze stad blijft, zal sterven door het zwaard, of door den honger, of door de pestilentie: maar die er uitgaat en valt tot de Chaldeen, die ulieden belegeren, die zal leven, enzijn ziel zal hem tot een buit zijn.
10.  Want Ik heb Mijn aangezicht tegen deze stad gesteld ten kwade en niet ten goede, spreekt de HEERE: zij zal gegeven worden in de hand des konings van Babel, en hij zal ze metvuur verbranden.
11.  En aangaande het huis des konings van Juda, hoort des HEEREN woord.
12.  O huis Davids! zo zegt de HEERE: Richt des morgens recht, en verlost den beroofde uit den hand des verdrukkers: opdat Mijn gramschap niet uitvare als een vuur, en brande,dat niemand blussen kunne, vanwege de boosheid uwer handelingen.
13.  Ziet, Ik wil aan u, gij inwoneres des dals, gij rots van het plein! spreekt de HEERE: gijlieden, die zegt: Wie zou tegen ons afkomen, of wie zou komen in onze woningen?
14.  En Ik zal over ulieden bezoeking doen naar de vrucht uwer handelingen, spreekt de HEERE: en Ik zal een vuur aansteken in haar woud, dat zal verteren al wat rondom haar is.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter