Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jeremia

Hoofdstuk 20 (18 teksten gevonden)


1.  Als Pashur, de zoon van Immer, de priester (deze nu was bestelde voorganger in het huis des HEEREN), Jeremia hoorde, diezelve woorden profeterende,
2.  Zo sloeg Pashur den profeet Jeremia, en hij stelde hem in de gevangenis, dewelke is in de bovenste poort van Benjamin, die aan het huis des HEEREN is.
3.  Maar het geschiedde des anderen daags, dat Pashur Jeremia uit de gevangenis voortbracht: toen zeide Jeremia tot hem: De HEERE noemt uw naam niet Pashur, maarMagor-missabib.
4.  Want zo zegt de HEERE: Zie, Ik stel u tot een schrik voor uzelven en voor al uw liefhebbers: die zullen vallen door het zwaard hunner vijanden, dat het uw ogen aanzien: en Ik zalgans Juda geven in de hand des konings van Babel, die hen naar Babel gevankelijk zal wegvoeren, en slaan hen met het zwaard.
5.  Ook zal Ik geven al het vermogen dezer stad, en al haar arbeid, en al haar kostelijkheid, en alle schatten der koningen van Juda, Ik zal ze geven in de hand hunner vijanden, diezullen ze roven, zullen ze nemen, en zullen ze brengen naar Babel.
6.  En gij, Pashur, en alle inwoners van uw huis! gijlieden zult gaan in de gevangenis: en gij zult te Babel komen, en aldaar sterven, en aldaar begraven worden, gij en al uwvrienden, denwelken gij valselijk geprofeteerd hebt.
7.  HEERE! Gij hebt mij overreed, en ik ben overreed geworden: Gij zijt mij te sterk geweest, en hebt overmocht: ik ben den gansen dag tot een belachen, een ieder van hen bespotmij.
8.  Want sinds ik spreke, roep ik uit, ik roep geweld en verstoring: omdat mij des HEEREN woord den gansen dag tot smaad en tot schimp is.
9.  Dies zeide ik: Ik zal Zijner niet gedenken, en niet meer in Zijn Naam spreken: maar het werd in mijn hart als een brandend vuur, besloten in mijn beenderen: en ik bemoeide mijom te verdragen, maar konde niet.
10.  Want ik heb gehoord de naspraak van velen, van Magor-missabib, zeggende: Geef ons te kennen, en wij zullen het te kennen geven: al mijn vredegenoten nemen acht op mijnhinking: zij zeggen: Misschien zal hij overreed worden, dan zullen wij hem overmogen, en onze wraak van hem nemen.
11.  Maar de HEERE is met mij als een verschrikkelijk Held: daarom zullen mijn vervolgers struikelen, en niets vermogen: zij zijn zeer beschaamd geworden, omdat zij nietverstandiglijk gehandeld hebben: het zal een eeuwige schande zijn, zij zal niet vergeten worden.
12.  Gij dan, o HEERE der heirscharen, Die den rechtvaardige proeft, Die de nieren en het hart ziet, laat mij Uw wraak van hen zien, want ik heb U mijn twistzaak ontdekt.
13.  Zingt den HEERE, prijst den HEERE: want Hij heeft de ziel des nooddruftigen uit de hand der boosdoeners verlost.
14.  Vervloekt zij de dag, op welken ik geboren ben: de dag, op welken mijn moeder mij gebaard heeft, zij niet gezegend!
15.  Vervloekt zij de man, die mijn vader geboodschapt heeft, zeggende: U is een jonge zoon geboren, verblijdende hem grotelijks!
16.  Ja, dezelve man zij, als de steden, die de HEERE heeft omgekeerd, en het heeft Hem niet berouwd: en hij hore in den morgenstond een geroep, en op den middagtijd eengeschrei.
17.  Dat Hij mij niet gedood heeft van de baarmoeder af! Of mijn moeder mijn graf geweest is, of haar baarmoeder als van een, die eeuwiglijk zwanger is!
18.  Waarom ben ik toch uit de baarmoeder voortgekomen, om moeite en droefenis te zien, en dat mijn dagen in beschaamdheid vergaan?


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter