Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jeremia

Hoofdstuk 18 (23 teksten gevonden)


1.  Het woord, dat tot Jeremia geschied is van den HEERE, zeggende:
2.  Maak u op, en ga af in het huis des pottenbakkers, en aldaar zal Ik u Mijn woorden doen horen.
3.  Zo ging ik af in het huis des pottenbakkers: en ziet, hij maakte een werk op de schijven.
4.  En het vat, dat hij maakte, werd verdorven, als leem, in de hand des pottenbakkers: toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen despottenbakkers te maken.
5.  Toen geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
6.  Zal Ik ulieden niet kunnen doen, gelijk deze pottenbakker, o huis Israels? spreekt de HEERE: ziet, gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gijlieden in Mijn hand, o huisIsraels!
7.  In een ogenblik zal Ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat Ik het zal uitrukken, en afbreken, en verdoen:
8.  Maar indien datzelve volk, over hetwelk Ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal Ik berouw hebben over het kwaad, dat Ik hetzelve gedacht te doen.
9.  Ook zal Ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat Ik het zal bouwen en planten:
10.  Maar indien het doet, dat kwaad is in Mijn ogen, dat het naar Mijn stem niet hoort, zo zal Ik berouw hebben over het goede, met hetwelk Ik gezegd had hetzelve te zullen weldoen.
11.  Nu dan, spreek nu tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem, zeggende: Zo zegt de HEERE: Ziet, Ik formeer een kwaad tegen ulieden, en denk tegen uliedeneen gedachte: zo bekeert u nu, een iegelijk van zijn bozen weg, en maakt uw wegen en uw handelingen goed.
12.  Doch zij zeggen: Het is buiten hoop: maar wij zullen naar onze gedachten wandelen, en wij zullen doen, een iegelijk het goeddunken van zijn boos hart.
13.  Daarom, zo zegt de HEERE: Vraagt nu onder de heidenen: wie heeft alzulks gehoord? De jonkvrouw Israels doet een zeer afschuwelijke zaak.
14.  Zal men ook om een rotssteen des velds verlaten de sneeuw van Libanon? Zullen ook de vreemde, koude, vlietende wateren verlaten worden?
15.  Nochtans heeft Mijn volk Mij vergeten, zij roken der ijdelheid: want zij hebben hen doen aanstoten op hun wegen, op de oude paden, opdat zij mochten wandelen in stegen vaneen weg, die niet opgehoogd is:
16.  Om hun land te stellen tot een ontzetting, tot eeuwige aanfluitingen: al wie daar voorbijgaat, zal zich ontzetten, en met zijn hoofd schudden.
17.  Als een oostenwind zal Ik hen verstrooien voor het aangezicht des vijands: Ik zal hun den nek en niet het aangezicht laten zien, ten dage huns verderfs.
18.  Toen zeiden zij: Komt aan, laat ons gedachten tegen Jeremia denken: want de wet zal niet vergaan van den priester, noch de raad van den wijze, noch het woord van denprofeet: komt aan, en laat ons hem slaan met de tong, en laat ons niet luisteren naar enige zijner woorden!
19.  HEERE! luister naar mij, en hoor naar de stem mijner twisters.
20.  Zal dan kwaad voor goed vergolden worden? want zij hebben mijn ziel een kuil gegraven: gedenk, dat ik voor Uw aangezicht gestaan heb, om goed voor hen te spreken, om Uwgrimmigheid van hen af te wenden.
21.  Daarom, geef hun zonen den honger over, en doe ze wegvloeien door het geweld des zwaards, en laat hun vrouwen van kinderen beroofd en weduwen worden, en laat hunmannen door den dood omgebracht, en hun jongelingen met het zwaard geslagen worden in den strijd.
22.  Laat er een geschrei uit hun huizen gehoord worden, wanneer Gij haastelijk een bende over hen zult brengen: dewijl zij een kuil gegraven hebben om mij te vangen, en strikkenverborgen voor mijn voeten.
23.  Doch Gij, HEERE! weet al hun raad tegen mij ten dode: maak geen verzoening over hun ongerechtigheid, en delg hun zonde niet uit van voor Uw aangezicht: maar laat hennedergeveld worden voor Uw aangezicht: handel alzo met hen, ten tijde Uws toorns. Jeremia 19


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter