Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jeremia

Hoofdstuk 17 (27 teksten gevonden)


1.  De zonde van Juda is geschreven met een ijzeren griffie, met de punt eens diamants: gegraven in de tafel van hunlieder hart, en aan de hoornen uwer altaren:
2.  Gelijk hun kinderen hunner altaren gedenken, en hunner bossen, bij het groen geboomte, op de hoge heuvelen.
3.  Ik zal Mijn berg met het veld, uw vermogen en al uw schatten ten roof geven, mitsgaders uw hoogten, om de zonde in al uw landpalen.
4.  Alzo zult gij aflaten (en dat om u zelven) van uw erfenis, die Ik u gegeven heb, en Ik zal u uw vijanden doen dienen in een land, dat gij niet kent: want gijlieden hebt een vuuraangestoken in Mijn toorn, tot in eeuwigheid zal het branden.
5.  Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man, die op een mens vertrouwt, en vlees tot zijn arm stelt, en wiens hart van den HEERE afwijkt!
6.  Want hij zal zijn als de heide in de wildernis, die het niet gevoelt, wanneer het goede komt: maar blijft in dorre plaatsen in de woestijn, in zout en onbewoond land.
7.  Gezegend daarentegen is de man, die op den HEERE vertrouwt, en wiens vertrouwen de HEERE is!
8.  Want hij zal zijn als een boom, die aan het water geplant is, en zijn wortelen uitschiet aan een rivier, en gevoelt het niet, wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen: en ineen jaar van droogte zorgt hij niet, en houdt niet op van vrucht te dragen.
9.  Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?
10.  Ik, de HEERE, doorgrond het hart, en proef de nieren: en dat, om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen.
11.  Gelijk een veldhoen eieren vergadert, maar broedt ze niet uit, alzo is hij, die rijkdom vergadert, doch niet met recht: in de helft zijner dagen zal hij dien moeten verlaten, en in zijnlaatste een dwaas zijn.
12.  Een troon der heerlijkheid, een hoogheid van het eerste aan, is de plaats onzes heiligdoms.
13.  O HEERE, Israels Verwachting! allen, die U verlaten, zullen beschaamd worden: en die van mij afwijken, zullen in de aarde geschreven worden: want zij verlaten den HEERE,den Springader des levenden waters.
14.  Genees mij, HEERE! zo zal ik genezen worden, behoud mij, zo zal ik behouden worden: want Gij zijt mijn Lof.
15.  Ziet, zij zeggen tot mij: Waar is het woord des HEEREN? Laat het nu komen!
16.  Ik heb toch niet aangedrongen, meer dan een herder achter U betaamde: ook heb ik den dodelijken dag niet begeerd, Gij weet het: wat uit mijn lippen is gegaan, is voor Uwaangezicht geweest.
17.  Wees Gij mij niet tot een verschrikking: Gij zijt mijn Toevlucht ten dage des kwaads.
18.  Laat mijn vervolgers beschaamd worden, maar laat mij niet beschaamd worden: laat hen verschrikt worden, maar laat mij niet verschrikt worden: breng over hen den dag deskwaads, en verbreek hen met een dubbele verbreking.
19.  Alzo heeft de HEERE tot mij gezegd: Ga henen en sta in de poort van de kinderen des volks, door dewelke de koningen van Juda ingaan, en door dewelke zij uitgaan, ja, in allepoorten van Jeruzalem:
20.  En zeg tot hen: Hoort des HEEREN woord, gij koningen van Juda, en gans Juda, en alle inwoners van Jeruzalem, die door deze poorten ingaat!
21.  Zo zegt de HEERE: Wacht u op uw zielen, en draagt geen last op den sabbatdag, noch brengt in door de poorten van Jeruzalem.
22.  Ook zult gijlieden geen last uitvoeren uit uw huizen op den sabbatdag, noch enig werk doen: maar gij zult den sabbatdag heiligen, gelijk als Ik uw vaderen geboden heb.
23.  Maar zij hebben niet gehoord, noch hun oor geneigd: maar zij hebben hun nek verhard, om niet te horen, en om de tucht niet aan te nemen.
24.  Het zal dan geschieden, indien gij vlijtiglijk naar Mij zult horen, spreekt de HEERE, dat gij geen last door de poorten dezer stad op den sabbatdag inbrengt, en gij den sabbatdagheiligt, dat gij geen werk daarop doet:
25.  Zo zullen door de poorten dezer stad ingaan koningen en vorsten, zittende op den troon van David, rijdende op wagenen en op paarden, zij en hun vorsten, de mannen van Judaen de inwoners van Jeruzalem: en deze stad zal bewoond worden in eeuwigheid.
26.  En zij zullen komen uit de steden van Juda, en uit de plaatsen rondom Jeruzalem, en uit het land van Benjamin, en uit de laagte, en van het gebergte, en van het zuiden,aanbrengende brandoffer, en slachtoffer, en spijsoffer, en wierook, en aanbrengende lofoffer, ten huize des HEEREN.
27.  Maar indien gij naar Mij niet zult horen, om den sabbatdag te heiligen, en om geen last te dragen als gij op den sabbatdag door de poorten van Jeruzalem ingaat: zo zal Ik eenvuur in haar poorten aansteken, dat de paleizen van Jeruzalem zal verteren, en niet worden uitgeblust. Jeremia 18


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter