Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jeremia

Hoofdstuk 16 (21 teksten gevonden)


1.  En des HEEREN woord geschiedde tot mij, zeggende:
2.  Gij zult u geen vrouw nemen, en gij zult geen zonen noch dochteren hebben in deze plaats.
3.  Want zo zegt de HEERE van de zonen en van de dochteren, die in deze plaats geboren worden: daartoe van hun moeders, die ze baren, en van hun vaders, die ze gewinnen indit land:
4.  Zij zullen pijnlijke doden sterven, zij zullen niet beklaagd noch begraven worden, zij zullen tot mest op den aardbodem zijn, en zij zullen door het zwaard en door den hongerverteerd worden, en hun dode lichamen zullen het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde tot spijze zijn.
5.  Want zo zegt de HEERE: Ga niet in het huis desgenen, die een rouwmaaltijd houdt, en ga niet henen om te rouwklagen, en heb geen medelijden met hen: want Ik heb van ditvolk (spreekt de HEERE) weggenomen Mijn vrede, goedertierenheid en barmhartigheden:
6.  Zodat groten en kleinen in dit land zullen sterven, zij zullen niet begraven worden: en men zal hen niet beklagen, noch zichzelven insnijden, noch kaal maken om hunnentwil.
7.  Ook zal men hun niets uitdelen over den rouw, om iemand te troosten over een dode: noch hun te drinken geven uit den troostbeker, over iemands vader of over iemandsmoeder.
8.  Ga ook niet in een huis des maaltijds, om bij hen te zitten, om te eten en te drinken.
9.  Want zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israels: Ziet, Ik zal van deze plaats, voor ulieder ogen en in ulieder dagen, doen ophouden de stem der vreugde en de stem derblijdschap, de stem des bruidegoms en de stem der bruid.
10.  En het zal geschieden, als gij dit volk al deze woorden zult aanzeggen, en zij tot u zeggen: Waarom spreekt de HEERE al dit grote kwaad over ons, en welke is onze misdaad, enwelke is onze zonde, die wij tegen den HEERE, onzen God, gezondigd hebben?
11.  Dat gij tot hen zult zeggen: Omdat uw vaders Mij verlaten hebben, spreekt de HEERE, en hebben andere goden nagewandeld, en die gediend, en zich voor die nedergebogen:maar Mij verlaten, en Mijn wet niet gehouden hebben:
12.  En gijlieden erger gedaan hebt dan uw vaderen: want ziet, gijlieden wandelt, een iegelijk naar het goeddunken van zijn boos hart, om naar Mij niet te horen.
13.  Daarom zal Ik ulieden uit dit land werpen, in een land, dat gij niet gekend hebt, gij noch uw vaders: en aldaar zult gij andere goden dienen, dag en nacht, omdat Ik u geengenade zal geven.
14.  Daarom, ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat er niet meer zal gezegd worden: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israels uit Egypteland heeftopgevoerd!
15.  Maar: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israels heeft opgevoerd uit het land van het noorden, en uit al de landen waarhenen Hij hen gedreven had! want Ik zalhen wederbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.
16.  Ziet, Ik zal zenden tot veel vissers, spreekt de HEERE, die zullen hen vissen: en daarna zal Ik zenden tot veel jagers, die zullen hen jagen, van op allen berg, en van op allenheuvel, ja, uit de kloven der steenrotsen.
17.  Want Mijn ogen zijn op al hun wegen: zij zijn voor Mijn aangezicht niet verborgen, noch hun ongerechtigheid verholen van voor Mijn ogen.
18.  Dies zal Ik eerst hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden, omdat zij Mijn land ontheiligd hebben: zij hebben Mijn erfenis met de dode lichamen hunner verfoeiselenen hunner gruwelen vervuld.
19.  O HEERE! Gij zijt mijn Sterkte, en mijn Sterkheid, en mijn Toevlucht ten dage der benauwdheid: tot U zullen de heidenen komen van de einden der aarde, en zeggen: Immershebben onze vaders leugen erfelijk bezeten, en ijdelheid, waarin toch niets was, dat nut deed.
20.  Zal een mens zich goden maken? Zij zijn toch geen goden.
21.  Daarom, ziet, Ik zal hun bekend maken op ditmaal: Ik zal hun bekend maken Mijn hand en Mijn macht: en zij zullen weten, dat Mijn Naam is HEERE. Jeremia 17


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter