Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jeremia

Hoofdstuk 14 (22 teksten gevonden)


1.  Het woord des HEEREN, dat tot Jeremia geschied is, over de zaken der grote droogte.
2.  Juda treurt en haar poorten zijn verzwakt: zij zijn in het zwart gekleed ter aarde toe, en Jeruzalems geschrei klimt op.
3.  En hun voortreffelijken zenden hun kleinen naar water: zij komen tot de grachten, zij vinden geen water, zij komen met hun vaten ledig weder: zij zijn beschaamd, ja, wordenschaamrood, en bedekken hun hoofd.
4.  Omdat het aardrijk gescheurd is, dewijl er geen regen op de aarde is: de akkerlieden zijn beschaamd, zij bedekken hun hoofd.
5.  Want ook de hinden in het veld werpen jongen, en verlaten die, omdat er geen jong gras is.
6.  En de woudezels staan op de hoge plaatsen, zij scheppen den wind gelijk de draken: hun ogen versmachten, omdat er geen kruid is.
7.  Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o HEERE! doe het om Uws Naams wil: want onze afkeringen zijn menigvuldig, wij hebben tegen U gezondigd.
8.  O Israels Verwachting, Zijn Verlosser in tijd van benauwdheid! waarom zoudt Gij zijn als een vreemdeling in het land, en als een reiziger, die slechts inkeert om te vernachten?
9.  Waarom zoudt Gij zijn als een versaagd man, als een held, die niet kan verlossen? Gij zijt toch in het midden van ons, o HEERE! en wij zijn naar Uw Naam genoemd, verlaat onsniet.
10.  Alzo zegt de HEERE van dit volk: Zij hebben zo liefgehad te zwerven, zij hebben hun voeten niet bedwongen: daarom heeft de HEERE geen welgevallen aan hen, nu zal Hijhunner ongerechtigheden gedenken, en hun zonden bezoeken.
11.  Wijders zeide de HEERE tot mij: Bid niet voor dit volk ten goede.
12.  Ofschoon zij vasten, Ik zal naar hun geschrei niet horen, en ofschoon zij brandoffer en spijsoffer offeren, Ik zal aan hen geen welgevallen hebben: maar door het zwaard, en doorden honger, en door de pestilentie zal Ik hen verteren.
13.  Toen zeide ik: Ach, Heere HEERE! zie, die profeten zeggen hun: Gij zult geen zwaard zien, en gij zult geen honger hebben: maar Ik zal u een gewissen vrede geven in dezeplaats.
14.  En de HEERE zeide tot mij: Die profeten profeteren vals in Mijn Naam: Ik heb hen niet gezonden, noch hun bevel gegeven, noch tot hen gesproken: zij profeteren ulieden eenvals gezicht, en waarzegging, en nietigheid, en bedriegerij huns harten.
15.  Daarom zegt de HEERE alzo: Aangaande de profeten, die in Mijn Naam profeteren, daar Ik hen niet gezonden heb, en zij dan nog zeggen: Er zal geen zwaard noch honger in ditland zijn: diezelve profeten zullen door het zwaard en door den honger verteerd worden.
16.  En het volk, tot hetwelk zij profeteren, zullen op de straten van Jeruzalem weggeworpen zijn vanwege den honger en het zwaard: en er zal niemand zijn, die hen begrave, hen,hun vrouwen, en hun zonen, en hun dochteren: alzo zal Ik hun boosheid over hen uitstorten.
17.  Daarom zult gij dit woord tot hen zeggen: Mijn ogen zullen van tranen nederdalen nacht en dag, en niet ophouden: want de jonkvrouw der dochter Mijns volks is gebroken meteen grote breuk, een plage, die zeer smartelijk is.
18.  Zo ik uitga in het veld, ziet daar de verslagenen van het zwaard, en zo ik in de stad komen, ziet daar de kranken van honger! Ja, zowel de profeten als de priesters lopen om in hetland, en weten niet.
19.  Hebt Gij dan Juda ganselijk verworpen? Heeft Uw ziel een walging aan Sion? Waarom hebt Gij ons geslagen, dat er geen genezing voor ons is? Men wacht naar vrede, maardaar is niets goeds, en naar tijd van genezing, maar ziet, daar is verschrikking.
20.  HEERE! wij kennen onze goddeloosheid, en onzer vaderen ongerechtigheid, want wij hebben tegen U gezondigd.
21.  Versmaad ons niet, om Uws Naams wil: werp den troon Uwer heerlijkheid niet neder: gedenk, vernietig niet Uw verbond met ons.
22.  Zijn er onder de ijdelheden der heidenen, die doen regenen, of kan de hemel druppelen geven? Zijt Gij die niet, o HEERE, onze God? Daarom zullen wij op U wachten, want Gijdoet al die dingen. Jeremia 15


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter