Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jesaja

Hoofdstuk 60 (22 teksten gevonden)


1.  Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.
2.  Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken: doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
3.  En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan.
4.  Hef uw ogen rondom op, en zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u: uw zonen zullen van verre komen, en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden.
5.  Dan zult gij het zien en samenvloeien, en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden: want de menigte de zee zal tot u gekeerd worden, het heir der heidenen zal tot u komen.
6.  Een hoop kemelen zal u bedekken, de snelle kemelen van Midian en Hefa: zij allen uit Scheba zullen komen: goud en wierook zullen zij aanbrengen, en zij zullen denovervloedigen lof des HEEREN boodschappen.
7.  Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden: de rammen van Nebajoth zullen u dienen: zij zullen met welgevallen komen op Mijn altaar, en Ik zal het huis Mijnerheerlijkheid heerlijk maken.
8.  Wie zijn deze, die daar komen gevlogen als een wolk, en als duiven tot haar vensters?
9.  Want de eilanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis vooreerst, om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, tot den Naam des HEERENuws Gods, en tot den Heilige Israels, dewijl Hij u heerlijk gemaakt heeft.
10.  En de vreemden zullen uw muren bouwen, en hun koningen zullen u dienen: want in Mijn verbolgenheid heb Ik u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd.
11.  En uw poorten zullen steeds openstaan, zij zullen des daags of des nachts niet toegesloten worden: opdat men tot u inbrenge het heir der heidenen, en hun koningen tot u geleidworden.
12.  Want het volk en het koninkrijk, welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan: en die volken zullen gans verwoest worden.
13.  De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de denneboom, de beukeboom en de busboom te gelijk, om te versieren de plaats Mijns heiligdoms, en Ik zal de plaats Mijnervoeten heerlijk maken.
14.  Ook zullen, zich buigende, tot u komen de kinderen dergenen, die u onderdrukt hebben, en allen, die u gelasterd hebben zullen zich nederbuigen aan de planten uwer voeten:en zij zullen u noemen de stad des HEEREN, het Sion van den Heilige Israels.
15.  In plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, zodat niemand door u henen ging, zo zal Ik u stellen tot een eeuwige heerlijkheid, tot een vreugde van geslacht tot geslacht.
16.  En gij zult de melk der heidenen zuigen, en gij zult de borsten der koningen zuigen: en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, uw Heiland, en uw Verlosser, de Machtige Jakobs.
17.  Voor koper zal Ik goud brengen, en voor ijzer zal Ik zilver brengen, en voor hout koper, en voor stenen ijzer: en zal uw opzieners vreedzaam maken, en uw drijvers rechtvaardigen.
18.  Er zal geen geweld meer gehoord worden in uw land, verstoring noch verbreking in uw landpale: maar uw muren zult gij Heil heten, en uw poorten Lof.
19.  De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans zal u de maan niet lichten: maar de HEERE zal u wezen tot een eeuwig Licht, en uw God tot uwSierlijkheid.
20.  Uw zon zal niet meer ondergaan, en uw maan zal haar licht niet intrekken: want de HEERE zal u tot een eeuwig licht wezen, en de dagen uwer treuring zullen een einde nemen.
21.  En uw volk zullen allen te zamen rechtvaardigen zijn, zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten: zij zullen zijn een spruit Mijner plantingen, een werk Mijner handen, opdatIk verheerlijkt worde.
22.  De kleinste zal tot duizend worden, en de minste tot een machtig volk: Ik, de HEERE, zal zulks te zijner tijd snellijk doen komen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter