Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jesaja

Hoofdstuk 57 (21 teksten gevonden)


1.  De rechtvaardige komt om, en er is niemand, die het ter harte neemt: en de weldadige lieden worden weggeraapt, zonder dat er iemand op let, dat de rechtvaardige weggeraaptwordt voor het kwaad.
2.  Hij zal ingaan in den vrede: zij zullen rusten op hun slaapsteden, een iegelijk, die in zijn oprechtheid gewandeld heeft.
3.  Doch nadert gijlieden hier toe, gij kinderen der guichelares! gij overspelig zaad, en gij, die hoererij bedrijft!
4.  Over wien maakt gij u lustig, over wien spert gij den mond wijd open en steekt de tong lang uit? Zijt gij niet kinderen der overtreding, een zaad der valsheid?
5.  Die hittig zijt in de eikenbossen, onder allen groenen boom: slachtende de kinderen aan de beken, onder de hoeken der steenrotsen.
6.  Aan de gladde stenen der beken is uw deel, die, die zijn uw lot: ook stort gij denzelven drankoffer uit, gij offert hun spijsoffer: zou Ik Mij over deze dingen troosten laten?
7.  Gij stelt uw leger op een hogen en verhevenen berg: ook klimt gij derwaarts op, om slachtoffer te offeren.
8.  En achter de deur en posten zet gij uw gedenkteken: want van Mij wijkende ontdekt gij u, en klimt op: gij maakt uw leger wijd, en maakt u een verbond met enigen uit dezelve, gijhebt hun leger lief in elke plaats, die gij ziet.
9.  En gij trekt met olie tot den koning, en gij vermenigvuldigt uw welriekende zalven: en gij zendt uw gezanten verre weg, en vernedert u tot de hel toe.
10.  Gij zijt vermoeid door uw grote reis, maar gij zegt niet: Het is buiten hoop: gij hebt het leven uwer hand gevonden, daarom wordt gij niet ziek.
11.  Maar voor wien hebt gij geschroomd of gevreesd? Want gij hebt gelogen, en zijt Mijner niet gedachtig geweest, gij hebt Mij op uw hart niet gelegd: is het niet, om dat Ik zwijg, endat van ouds af, en gij vreest Mij niet?
12.  Ik zal uw gerechtigheid bekend maken, en uw werken, dat zij u geen nut doen zullen.
13.  Wanneer gij roepen zult, zo laat die, die van u vergaderd zijn, u redden: doch de wind zal hen allen wegvoeren, de ijdelheid zal hen wegnemen. Maar die op Mij betrouwt, die zalhet aardrijk erven, en Mijn heiligen berg erfelijk bezitten.
14.  En men zal zeggen: Verhoogt de baan, verhoogt de baan, bereidt den weg, neemt den aanstoot uit den weg Mijns volks.
15.  Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden ennederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden.
16.  Want Ik zal niet eeuwiglijk twisten, en Ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn: want de geest zou van voor Mijn aangezicht overstelpt worden, en de zielen, die Ik gemaakt heb.
17.  Ik was verbolgen over de ongerechtigheid hunner gierigheid, en sloeg hen: Ik verborg Mij, en was verbolgen: evenwel gingen zij afkerig henen in den weg huns harten.
18.  Ik zie hun wegen, en Ik zal hen genezen: en Ik zal hen geleiden, en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen.
19.  Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede dengenen, die verre zijn, en dengenen, die nabij zijn, zegt de HEERE, en Ik zal hen genezen.
20.  Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op.
21.  De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter