Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jesaja

Hoofdstuk 51 (23 teksten gevonden)


1.  Hoort naar Mij, gij, die de gerechtigheid najaagt, gij, die den HEERE zoekt! aanschouwt den rotssteen, waaruit gijlieden gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs, waaruit gijgegraven zijt.
2.  Aanschouwt Abraham, ulieder vader, en Sara, die ulieden gebaard heeft: want Ik riep hem, toen hij nog alleen was, en Ik zegende hem, en Ik vermenigvuldigde hem.
3.  Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en Hij zal haar woestijn maken als Eden, en haar wildernis als den hof des HEEREN: vreugde enblijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs.
4.  Luistert naar Mij, Mijn volk! en Mijn lieden, neigt naar Mij het oor! want een wet zal van Mij uitgaan, en Ik zal Mijn recht doen rusten tot een licht der volken.
5.  Mijn gerechtigheid is nabij, Mijn heil trekt uit, en Mijn armen zullen de volken richten: op Mij zullen de eilanden wachten, en op Mijn arm zullen zij hopen.
6.  Heft ulieder ogen op naar den hemel, en aanschouwt de aarde beneden: want de hemel zal als een rook verdwijnen, en de aarde zal als een kleed verouden, en haar inwonerszullen van gelijken sterven: maar Mijn heil zal in eeuwigheid zijn, Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden.
7.  Hoort naar Mij, gijlieden, die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks hart Mijn wet is! vreest niet de smaadheid van den mens, en voor hun smaadredenen ontzet u niet.
8.  Want de mot zal ze opeten als een kleed, en het schietwormpje zal ze opeten als wol: maar Mijn gerechtigheid zal in eeuwigheid zijn, en Mijn heil van geslacht tot geslachten.
9.  Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, Gij arm des HEEREN! ontwaak als in de verledene dagen, als in de geslachten van ouds: zijt Gij het niet, Die Rahab uitgehouwen hebt, Dieden zeedraak verwond hebt?
10.  Zijt Gij het niet, Die de zee, de wateren des groten afgronds, droog gemaakt hebt? Die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen?
11.  Alzo zullen de vrijgekochten des HEEREN wederkeren, en met gejuich tot Sion komen: en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen: vreugde en blijdschap zullen zijaangrijpen, treuring en zuchting zullen wegvlieden.
12.  Ik, Ik ben het, Die u troost: wie zijt gij, dat gij vreest voor den mens, die sterven zal? en voor eens mensen kind, dat hooi worden zal?
13.  En vergeet den HEERE, Die u gemaakt heeft, Die de hemelen heeft uitgebreid, en de aarde gegrond heeft, en vreest geduriglijk den gansen dag, vanwege de grimmigheid desbenauwers, wanneer hij zich bereidt om te verderven? Waar is dan de grimmigheid des benauwers?
14.  De omzwevende gevangene zal haastelijk los gelaten worden: en hij zal in den kuil niet sterven, en zijn brood zal hem niet ontbreken.
15.  Want Ik ben de HEERE, uw God, Die de zee klieft, dat haar golven bruisen: HEERE der heirscharen is Zijn Naam.
16.  En Ik leg Mijn woorden in uw mond, en bedek u onder de schaduw Mijner hand: om den hemel te planten, en om de aarde te gronden, en om te zeggen tot Sion: Gij zijt Mijnvolk.
17.  Waak op, waak op, sta op, Jeruzalem! gij, die gedronken hebt van de hand des HEEREN den beker Zijner grimmigheid: den droesem van den beker der zwijmeling hebt gijgedronken, ja, uitgezogen.
18.  Er is niemand van al de kinderen, die zij gebaard heeft, die haar zachtjes leidt: en niemand van al de kinderen, die zij opgevoed heeft, die haar bij de hand grijpt.
19.  Deze twee dingen zijn u wedervaren, wie heeft medelijden met u? Er is verwoesting, en verbreking, en honger, en zwaard, door wien zal Ik u troosten?
20.  Uw kinderen zijn in bezwijming gevallen, zij liggen vooraan op alle straten, gelijk een wilde os in het net: zij zijn vol van de grimmigheid des HEEREN, van de schelding uwsGods.
21.  Daarom hoort nu dit, gij bedrukten! en gij dronkenen, maar niet van wijn!
22.  Alzo zegt uw Heere, de HEERE en uw God, Die Zijns volks zaak twisten zal: Zie, Ik neem den beker der zwijmeling van uw hand, den droesem van den beker Mijnergrimmigheid: gij zult dien voortaan niet meer drinken.
23.  Maar Ik zal hem dien, die u bedroefd hebben, in de hand zetten, die tot uw ziel zeiden: Buig u neder, dat wij over u gaan: en gij legdet uw rug neder als aarde, en als een straatdergenen, die daarover gaan. Jesaja 52


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter