Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jesaja

Hoofdstuk 38 (22 teksten gevonden)


1.  In die dagen werd Hizkia krank tot stervens toe: en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, kwam tot hem, en zeide tot hem: Alzo zegt de HEERE: Geef bevel aan uw huis: want gijzult sterven, en niet leven.
2.  Toen keerde Hizkia zijn aangezicht om naar den wand, en hij bad tot den HEERE.
3.  En hij zeide: Och HEERE, gedenk toch, dat ik voor Uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld, en wat goed in Uw ogen is, gedaan heb. En Hizkia weendegans zeer.
4.  Toen geschiedde het woord des HEEREN tot Jesaja, zeggende:
5.  Ga henen, en zeg tot Hizkia: Zo zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien: zie, Ik zal vijftien jaren tot uw dagen toedoen:
6.  En Ik zal u uit de hand des konings van Assyrie verlossen, mitsgaders deze stad: en Ik zal deze stad beschermen.
7.  En dit zal u een teken zijn van den HEERE, dat de HEERE het woord, dat Hij gesproken heeft, doen zal:
8.  Zie, Ik zal de schaduw der graden, die met de zon in de graden van Achaz zonnewijzer nederwaarts gegaan is, tien graden achterwaarts doen keren. Dies is de zon tien gradenteruggekeerd, in de graden, die zij nederwaarts gegaan was.
9.  Dit is het schrift van Hizkia, koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was.
10.  Ik zeide: Vanwege de afsnijding mijner dagen, zal ik tot de poorten des grafs heengaan, ik word beroofd van het overige mijner jaren.
11.  Ik zeide: Ik zal den HEERE niet meer zien, den HEERE, in het land der levenden: ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld.
12.  Mijn levenstijd is weggetogen, en van mij weggevoerd gelijk eens herders hut: ik heb mijn leven afgesneden, gelijk een wever zijn web: Hij zal mij afsnijden, als van den drom:van den dag tot den nacht zult Gij mij ten einde gebracht hebben.
13.  Ik stelde mij voor tot den morgenstond toe: gelijk een leeuw, alzo zal Hij al mijn beenderen breken: van den dag tot den nacht, zult Gij mij ten einde gebracht hebben.
14.  Gelijk een kraan of zwaluw, alzo piepte ik: ik kirde als een duif: mijn ogen verhieven zich omhoog: o HEERE! ik word onderdrukt, wees Gij mijn Borg.
15.  Wat zal ik spreken? Gelijk Hij het mij heeft toegezegd, alzo heeft Hij het gedaan: ik zal nu al zoetjes voorttreden al mijn jaren, vanwege de bitterheid mijner ziel.
16.  Heere, bij deze dingen leeft men, en in dit alles is het leven van mijn geest: want Gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen.
17.  Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest: maar Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelsd, dat zij in de groeve der vertering niet kwame: want Gij hebt al mijn zonden achter Uw ruggeworpen.
18.  Want het graf zal U niet loven, de dood zal U niet prijzen: die in den kuil nederdalen, zullen op Uw waarheid niet hopen.
19.  De levende, de levende, die zal U loven, gelijk ik heden doe: de vader zal den kinderen Uw waarheid bekend maken.
20.  De HEERE was gereed om mij te verlossen: daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen: al de dagen onzes levens, in het huis des HEEREN.
21.  Jesaja nu had gezegd: Laat men nemen een klomp vijgen, en tot een pleister op het gezwel maken, en hij zal genezen.
22.  En Hizkia had gezegd: Welk zal het teken zijn, dat ik ten huize des HEEREN zal opgaan?


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter