Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jesaja

Hoofdstuk 29 (24 teksten gevonden)


1.  Wee Ariel, Ariel! de stad, waarin David gelegerd heeft: doet jaar tot jaar: laat ze feestofferen slachten.
2.  Evenwel zal Ik Ariel beangstigen, en er zal treuring en droefheid wezen, en die stad zal Mij gelijk Ariel zijn.
3.  Want Ik zal een leger in het rond om u slaan, en Ik zal u belegeren met bolwerken, en Ik zal vestingen tegen u opwerpen.
4.  Dan zult gij vernederd worden, gij zult uit de aarde spreken, en uw spraak zal uit het stof zachtjes voortkomen: en uw stem zal zijn uit de aarde als van een tovenaar, en uw spraakzal uit het stof piepen.
5.  En de menigte uwer vreemde soldaten zal zijn gelijk dun stof, en de menigte der tirannen als voorbijvliegend kaf: en het zal in een ogenblik haastelijk geschieden.
6.  Gij zult van den HEERE der heirscharen bezocht worden met donder, en met aardbeving, en groot geluid, met wervelwind, en onweder, en de vlam eens verterenden vuurs.
7.  En gelijk de droom van een nachtgezicht is, alzo zal de veelheid aller heidenen zijn, die tegen Ariel strijden zullen: zelfs allen, die tegen haar en haar vestingen strijden, en haarbeangstigen zullen.
8.  Het zal alzo zijn, gelijk wanneer een hongerige droomt, en ziet, hij eet: maar als hij ontwaakt, zo is zijn ziel ledig: of, gelijk als wanneer een dorstige droomt, en ziet, hij drinkt: maarals hij ontwaakt, ziet, zo is hij nog mat, en zijn ziel is begerig: alzo zal de menigte aller heidenen zijn, die tegen den berg Sion krijgen.
9.  Zij vertoeven, daarom verwondert u: zij zijn vrolijk, derhalve roept gijlieden: zij zijn dronken, maar niet van wijn: zij waggelen, maar niet van sterken drank.
10.  Want de HEERE heeft over ulieden uitgegoten een geest des diepen slaaps, en Hij heeft uw ogen toegesloten: de profeten, en uw hoofden, en de zieners heeft Hij verblind.
11.  Daarom is ulieden alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek, hetwelk men geeft aan een, die lezen kan, zeggende: Lees toch dit: en hij zegt: Ik kan niet,want het is verzegeld.
12.  Of men geeft het boek aan een, die niet lezen kan, zeggende: Lees toch dit: en hij zegt: Ik kan niet lezen.
13.  Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen: en hun vreze, waarmede zij Mijvrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn:
14.  Daarom, ziet, Ik zal voorts wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk: want de wijsheid zijner wijzen zal vergaan, en het verstand zijner verstandigen zal zichverbergen.
15.  Wee dengenen, die zich diep versteken willen voor den HEERE, hun raad verbergende: en welker werken in duisterheid geschieden, en zij zeggen: Wie ziet ons, en wie kentons?
16.  Ulieder omkeren is, alsof de pottenbakker geacht werd als leem, dat het maaksel zeide van zijn maker: Hij heeft mij niet gemaakt: en het geformeerde vat van zijn pottenbakkerzeide: Hij verstaat het niet.
17.  Is het niet nog om een klein weinig, dat de Libanon in een vruchtbaar veld zal veranderd worden, en het vruchtbare veld voor een woud geacht zal worden?
18.  En te dien dage zullen de doven horen de woorden des Boeks: en de ogen der blinden, zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis, zullen zien.
19.  En de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in den HEERE: en de behoeftigen onder de mensen zullen zich in de Heilige Israels verheugen.
20.  Wanneer de tiran een einde zal hebben, en dat het met den bespotter uit zal zijn, en dat allen, die tot ongerechtigheid waken, uitgeroeid zullen zijn:
21.  Die een mens schuldig maken om een woord, en leggen dien strikken, die hen bestraft in de poort: en die den rechtvaardige verdrijven in het woeste.
22.  Daarom zegt de HEERE, Die Abraham verlost heeft, tot het huis van Jakob alzo: Jakob zal nu niet meer beschaamd worden, en nu zal zijn aangezicht niet meer bleek worden:
23.  Want als hij zijn kinderen, het werk Mijner handen, zien zal in het midden van hen, zullen zij Mijn Naam heiligen: en zij zullen den Heilige Jakobs heiligen, en den God van Israelvrezen.
24.  En die dwalende van geest zijn, zullen tot verstand komen, en de murmureerders zullen de lering aannemen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter