Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Psalmen

Hoofdstuk 69 (37 teksten gevonden)


1.  Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op Schoschannim.
2.  Verlos mij, o God! want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel.
3.  Ik ben gezonken in grondeloze modder, waar men niet kan staan: ik ben gekomen in de diepten der wateren, en de vloed overstroomt mij.
4.  Ik ben vermoeid van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken, daar ik ben hopende op mijn God.
5.  Die mij zonder oorzaak haten, zijn meer dan de haren mijns hoofds: die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden:wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven.
6.  O God! Gij weet van mijn dwaasheid, en mijn schulden zijn voor U niet verborgen.
7.  Laat hen door mij niet beschaamd worden, die U verwachten, o Heere, HEERE der heirscharen, laat hen door mij niet te schande worden, die U zoeken, oGod Israels!
8.  Want om Uwentwil draag ik versmaadheid: schande heeft mijn aangezicht bedekt.
9.  Ik ben mijn broederen vreemd geworden, en onbekend aan mijner moeders kinderen.
10.  Want de ijver van Uw huis heeft mij verteerd: en de smaadheden dergenen, die U smaden, zijn op mij gevallen.
11.  En ik heb geweend in het vasten mijner ziel: maar het is mij geworden tot allerlei smaad.
12.  En ik heb een zak tot mijn kleed aangedaan: maar ik ben hun tot een spreekwoord geworden.
13.  Die in de poort zitten, klappen van mij: en ik ben een snarenspel dergenen, die sterken drank drinken.
14.  Maar mij aangaande, mijn gebed is tot U, o HEERE: er is een tijd des welbehagens, o God! door de grootheid Uwer goedertierenheid: verhoor mij door degetrouwheid Uws heils.
15.  Ruk mij uit het slijk, en laat mij niet verzinken: laat mij gered worden van mijn haters, en uit de diepten der wateren.
16.  Laat de watervloed mij niet overstromen, en laat de diepte mij niet verslinden: en laat den put zijn mond over mij niet toesluiten.
17.  Verhoor mij, o HEERE, want Uw goedertierenheid is goed: zie mij aan naar de grootheid Uwer barmhartigheden.
18.  En verberg Uw aangezicht niet van Uw knecht, want mij is bange: haast U, verhoor mij.
19.  Nader tot mijn ziel, bevrijd ze: verlos mij om mijner vijanden wil.
20.  Gij weet mijn versmaadheid, en mijn schaamte, en mijn schande: al mijn benauwers zijn voor U.
21.  De versmaadheid heeft mijn hart gebroken, en ik ben zeer zwak: en ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen: en naar vertroosters, maar heb ze nietgevonden.
22.  Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven: en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven.
23.  Hun tafel worde voor hun aangezicht tot een strik, en tot volle vergelding tot een valstrik.
24.  Laat hun ogen duister worden, dat zij niet zien: en doe hun lenden gedurig waggelen.
25.  Stort over hen Uw gramschap uit: en de hittigheid Uws toorns grijpe hen aan.
26.  Hun paleis zij verwoest: in hun tenten zij geen inwoner.
27.  Want zij vervolgen, dien Gij geslagen hebt: en maken een praat van de smart Uwer verwonden.
28.  Doe misdaad tot hun misdaad, en laat hen niet komen tot Uw gerechtigheid.
29.  Laat hen uitgedelgd worden uit het boek des levens, en met de rechtvaardigen niet aangeschreven worden.
30.  Doch ik ben ellendig en in smart: Uw heil, o God! zette mij in een hoog vertrek.
31.  Ik zal Gods Naam prijzen met gezang, en Hem met dankzegging grootmaken.
32.  En het zal den HEERE aangenamer zijn dan een os, of een gehoornde var, die de klauwen verdeelt.
33.  De zachtmoedigen, dit gezien hebbende, zullen zich verblijden: en gij, die God zoekt, ulieder hart zal leven.
34.  Want de HEERE hoort de nooddruftigen, en Hij veracht Zijn gevangenen niet.
35.  Dat Hem prijzen de hemel en de aarde, de zeeen, en al wat daarin wriemelt.
36.  Want God zal Sion verlossen, en de steden van Juda bouwen: en aldaar zullen zij wonen, en haar erfelijk bezitten:
37.  En het zaad Zijner knechten zal haar beerven: en de liefhebbers Zijns Naams zullen daarin wonen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter