Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Nehemia

Hoofdstuk 13 (31 teksten gevonden)


1.  Te dien dage werd er gelezen in het boek van Mozes, voor de oren des volks: en daarin werd geschreven gevonden, dat de Ammonieten en Moabieten niet zoudenkomen in de gemeente Gods, tot in eeuwigheid:
2.  Omdat zij den kinderen Israels niet waren tegengekomen met brood en met water, ja, Bileam tegen hen gehuurd hadden, om hen te vloeken, hoewel onze God denvloek omkeerde in een zegen.
3.  Zo geschiedde het, als zij deze wet hoorden, dat zij alle vermengeling van Israel afscheidden.
4.  Eljasib nu, de priester, die gesteld was over de kamer van het huis onzes Gods, was voor dezen nabestaande van Tobia geworden.
5.  En hij had hem een grote kamer gemaakt, alwaar zij te voren henenleiden het spijsoffer, den wierook en de vaten, en de tienden van koren, van most en van olie, diebevolen waren voor de Levieten, en de zangers, en de poortiers, mitsgaders het hefoffer der priesteren.
6.  Doch in dit alles was ik niet te Jeruzalem: want in het twee en dertigste jaar van Arthahsasta, koning van Babel, kwam ik tot den koning: maar ten einde vansommige dagen verkreeg ik weder verlof van den koning.
7.  En ik kwam te Jeruzalem, en verstond van het kwaad, dat Eljasib voor Tobia gedaan had, makende hem een kamer in de voorhoven van Gods huis.
8.  En het mishaagde mij zeer: zo wierp ik al het huisraad van Tobia buiten, uit de kamer.
9.  Voorts gaf ik bevel, en zij reinigden de kameren: en ik bracht daar weder in de vaten van Gods huis, met het spijsoffer en den wierook.
10.  Ook vernam ik, dat der Levieten deel hun niet gegeven was: zodat de Levieten en de zangers, die het werk deden, gevloden waren, een iegelijk naar zijn akker.
11.  En ik twistte met de overheden, en zeide: Waarom is het huis Gods verlaten? Doch ik vergaderde hen, en herstelde ze in hun stand.
12.  Toen bracht gans Juda de tienden van het koren, en van den most, en van de olie, in de schatten.
13.  En ik stelde tot schatmeesters over de schatten, Selemja, den priester, en Zadok, den schrijver, en Pedaja, uit de Levieten: en aan hun hand Hanan, den zoon vanZakkur, den zoon van Matthanja: want zij werden getrouw geacht, en hun werd opgelegd aan hun broederen uit te delen.
14.  Gedenk mijner, mijn God, in dezen: en delg mijn weldadigheden niet uit, die ik aan het huis mijns Gods en aan Zijn wachten gedaan heb.
15.  In dezelfde dagen zag ik in Juda, die persen traden op den sabbat, en die garven inbrachten, die zij op ezels laadden: als ook wijn, druiven en vijgen, en allen last, dienzij te Jeruzalem inbrachten op den sabbatdag: en ik betuigde tegen hen ten dage, als zij eetwaren verkochten.
16.  Daar waren ook Tyriers binnen, die vis aanbrachten, en alle koopwaren, die zij op den sabbat verkochten aan de kinderen van Juda en te Jeruzalem.
17.  Zo twistte ik met de edelen van Juda, en zeide tot hen: Wat voor een boos ding is dit, dat gijlieden doet, en ontheiligt den sabbatdag?
18.  Deden niet uw vaders alzo, en onze God bracht al dit kwaad over ons en over deze stad? En gijlieden maakt de hittige gramschap nog meer over Israel,ontheiligende den sabbat.
19.  Het geschiedde nu, als de poorten van Jeruzalem schaduw gaven, voor den sabbat, dat ik bevel gaf, en de deuren werden gesloten: en ik beval, dat zij ze niet zoudenopendoen tot na den sabbat: en ik stelde van mijn jongens aan de poorten, opdat er geen last zou inkomen op den sabbatdag.
20.  Toen vernachtten de kramers, en de verkopers van alle koopwaren, buiten voor Jeruzalem, eens of tweemaal.
21.  Zo betuigde ik tegen hen, en zeide tot hen: Waarom vernacht gijlieden tegenover den muur? Zo gij het weder doet, zal ik de hand aan u slaan. Van dien tijd afkwamen zij niet op den sabbat.
22.  Voorts zeide ik tot de Levieten, dat zij zich zouden reinigen, en de poorten komen wachten, om den sabbatdag te heiligen. Gedenk mijner ook in dezen, mijn God! enverschoon mij naar de veelheid Uwer goedertierenheid.
23.  Ook zag ik in die dagen Joden, die Asdodische, Ammonietische en Moabietische vrouwen bij zich hadden doen wonen.
24.  En hun kinderen spraken half Asdodisch, en zij konden geen Joods spreken, maar naar de taal eens iegelijken volks.
25.  Zo twistte ik met hen, en vloekte hen, en sloeg sommige mannen van hen, en plukte hun het haar uit: en ik deed hen zweren bij God: Indien gij uw dochteren hunzonen zult geven, en indien gij van hun dochteren voor uw zonen of voor u zult nemen!
26.  Heeft niet Salomo, de koning van Israel, daarin gezondigd, hoewel er onder vele heidenen geen koning was, gelijk hij, en hij zijn God lief was, en God hem ten koningover gans Israel gesteld had? Ook hem deden de vreemde vrouwen zondigen.
27.  Zouden wij dan naar ulieden horen, dat gij al dit grote kwaad zoudt doen, overtredende tegen onzen God, doende vreemde vrouwen bij u wonen?
28.  Ook was er een van de kinderen van Jojada, den zoon van Eljasib, den hogepriester, schoonzoon geworden van Sanballat, den Horoniet: daarom jaagde ik hem vanmij weg.
29.  Gedenk aan hen, mijn God, omdat zij het priesterdom hebben verontreinigd, ja, het verbond des priesterdoms en der Levieten.
30.  Alzo reinigde ik hen van alle vreemden: en ik bestelde de wachten der priesteren en der Levieten, elk op zijn werk:
31.  Ook tot het offer des houts, op bestemde tijden, en tot de eerstelingen. Gedenk mijner, mijn God, ten goede.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter