Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

2 Kronieken

Hoofdstuk 23 (33 teksten gevonden)


1.  En de inwoners van Jeruzalem maakten Ahazia, zijn kleinsten zoon, koning in zijn plaats: want een bende, die met de Arabieren in het leger gekomen was, had al deeersten gedood. Ahazia dan, de zoon van Joram, de koning van Juda, regeerde.
1.  Doch in het zevende jaar versterkte zich Jojada, en nam de oversten der honderden, Azarja, den zoon van Jeroham en Ismael, den zoon van Johanan, en Azarja, denzoon van Obed, en Maaseja, den zoon van Adaja en Elisafat, den zoon van Zichri, met zich in een verbond.
2.  Twee en veertig jaar was Ahazia oud, toen hij koning werd, en hij regeerde een jaar te Jeruzalem: en de naam zijner moeder was Athalia, een dochter van Omri.
2.  Die togen om in Juda, en vergaderden de Levieten uit alle steden van Juda, en de hoofden der vaderen van Israel, en zij kwamen naar Jeruzalem.
3.  Hij wandelde ook in de wegen van het huis van Achab: want zijn moeder was zijn raadgeefster, om goddelooslijk te handelen.
3.  En die ganse gemeente maakte een verbond in het huis Gods, met den koning: en hij zeide tot hen: Ziet, de zoon des konings zal koning zijn, gelijk als de HEERE vande zonen van David gesproken heeft.
4.  En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, gelijk het huis van Achab: want zij waren zijn raadgevers, na den dood zijns vaders, hem ten verderve.
4.  Dit is de zaak, die gij doen zult: een derde deel van u, die op den sabbat ingaan, van de priesteren en van de Levieten, zullen tot poortiers der dorpelen zijn:
5.  Hij wandelde ook in hun raad, en toog henen met Joram, den zoon van Achab, den koning van Israel, tot den strijd tegen Hazael, den koning van Syrie, bij Ramoth inGilead: en de Syriers sloegen Joram.
5.  En een derde deel zal zijn aan het huis des konings: en een derde deel aan de Fondamentpoort: en al het volk zal in de voorhoven zijn van het huis des HEEREN.
6.  En hij keerde weder om zich te laten genezen te Jizreel: want hij had wonden, die men hem bij Rama geslagen had, als hij streed tegen Hazael, den koning vanSyrie: en Azarja, de zoon van Joram, den koning van Juda, kwam af, om Joram, den zoon van Achab, te Jizreel te bezien, want hij was krank.
6.  Maar dat niemand kome in het huis des HEEREN, dan de priesteren en de Levieten, die dienen: die zullen ingaan, want zij zijn heilig: maar al het volk zal de wachtdes HEEREN waarnemen.
7.  De vertreding nu van Ahazia was van God, dat hij tot Joram kwam: want als hij gekomen was, toog hij met Joram uit tot Jehu, den zoon van Nimsi, denwelken deHEERE gezalfd had, om het huis van Achab uit te roeien.
7.  De Levieten nu zullen de koning rondom omsingelen, een ieder met zijn wapenen in zijn hand: en die tot het huis inkomt, zal gedood worden: doch weest gijlieden bijden koning, als hij inkomt en uitgaat.
8.  Zo geschiedde het, als Jehu het oordeel uitvoerde tegen het huis van Achab, dat hij de vorsten van Juda en de zonen der broederen van Ahazia, die Ahazia dienden,vond, en die doodde.
8.  En de Levieten en gans Juda deden naar alles, wat de priester Jojada geboden had: en zij namen een ieder zijn mannen, die op den sabbat inkwamen, met degenen,die op den sabbat uitgingen: want de priester Jojada had aan de verdelingen geen verlof gegeven.
9.  Daarna zocht hij Ahazia, en zij kregen hem (want hij was verstoken in Samaria), en zij brachten hem tot Jehu, en zij doodden hem, en begroeven hem: want zijzeiden: Hij is de zoon van Josafat, die den HEERE met zijn ganse hart gezocht heeft. Zo had het huis van Ahazia niemand, die kracht behield tot het koninkrijk.
9.  Verder gaf de priester Jojada aan de oversten der honderden de spiesen, en de rondassen, en de schilden, die van den koning David geweest waren, die in het huisGods waren.
10.  Toen Athalia, de moeder van Ahazia, zag, dat haar zoon dood was, zo maakte zij zich op, en bracht al het koninklijke zaad van het huis van Juda om.
10.  En hij stelde al het volk, en een ieder met zijn geweer in zijn hand, van de rechterzijde van het huis tot de linkerzijde van het huis, naar het altaar, en naar het huis, bijden koning rondom.
11.  Maar Jozabath, de dochter des konings, nam Joas, den zoon van Ahazia, en stal hem uit het midden van des konings zonen, die gedood werden, en zette hem en zijnvoedster in een slaapkamer: zo verborg hem Jozabath, de dochter van den koning Joram, de huisvrouw van den priester Jojada (want zij was de zuster van Ahazia),voor Athalia, dat zij hem niet doodde.
11.  Toen brachten zij des Konings zoon voor, en zetten hem de kroon op, en gaven hem de getuigenis, en zij maakten hem koning: en Jojada en zijn zonen zalfden hem,en zeiden: De koning leve!
12.  En hij was bij hen verstoken in het huis Gods zes jaren: en Athalia regeerde over het land.
12.  Toen nu Athalia hoorde de stem des volks, dat toeliep en den koning roemde, kwam zij tot het volk in het huis des HEEREN.
13.  En zij zag toe: en ziet, de koning stond bij zijn pilaar, aan de ingang: en de oversten en de trompetten waren bij den koning: en al het volk des lands was blijde, enblies met de trompetten: en de zangers waren er met muzikale instrumenten, en gaven te kennen, dat men lofzingen zou: toen verscheurde Athalia haar klederen, enzij riep: Verraad, verraad!
14.  Maar de priester Jojada bracht de oversten der honderden, die over het heir gesteld waren, uit, en zeide tot hen: Brengt ze uit tot buiten de ordeningen, en die haarvolgt, zal met het zwaard gedood worden: want de priester had gezegd: Gij zult ze in het huis des HEEREN niet doden.
15.  En zij legden de handen aan haar, en zij ging naar den ingang van de Paardenpoort, naar het huis des konings: en zij doodden ze daar.
16.  En Jojada maakte een verbond tussen zich, en tussen al het volk, en tussen den koning, dat zij den HEERE tot een volk zouden zijn.
17.  Daarna ging al het volk in het huis van Baal, en braken dat af: en zijn altaren en zijn beelden verbraken zij, en Matthan, den priester van Baal, sloegen zij dood voorde altaren.
18.  Jojada nu bestelde de ambten in het huis des HEEREN, onder de hand der Levietische priesteren, die David in het huis des HEEREN afgedeeld had, om debrandofferen des HEEREN te offeren, gelijk in de wet van Mozes geschreven is, met blijdschap en met gezang, naar de instelling van David.
19.  En hij stelde de poortiers aan de poorten van het huis des HEEREN, opdat niemand, in enig ding onrein zijnde, inkwame.
20.  En hij nam de oversten der honderden, en de machtigen, en die heerschappij hadden onder het volk, en al het volk des lands, en bracht den koning van het huis desHEEREN af, en zij kwamen door het midden der hoge poort in het huis des konings: en zij zetten den koning op den troon des koninkrijks.
21.  En al het volk des lands was blijde, en de stad werd stil, nadat zij Athalia met het zwaard gedood hadden.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter