Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

2 Kronieken

Hoofdstuk 1 (16 teksten gevonden)


1.  En Salomo, de zoon van David, werd versterkt in zijn koninkrijk, want de HEERE, zijn God, was met hem, en maakte hem ten hoogste groot.
2.  En Salomo sprak tot het ganse Israel, tot de oversten der duizenden en der honderden, en tot de richteren, en tot alle vorsten in gans Israel, de hoofden der vaderen:
3.  En zij gingen henen, Salomo en de ganse gemeente met hem, naar de hoogte, die te Gibeon was: want daar was de tent der samenkomst Gods, die Mozes, deknecht des HEEREN, in de woestijn gemaakt had.
4.  (Maar de ark Gods had David van Kirjath-Jearim opgebracht, ter plaatse, die David voor haar bereid had: want hij had voor haar een tent te Jeruzalem gespannen.)
5.  Ook was het koperen altaar, dat Bezaleel, de zoon van Uri, den zoon van Hur, gemaakt had, aldaar voor den tabernakel des HEEREN: Salomo nu en de gemeentebezochten hetzelve.
6.  En Salomo offerde daar, voor het aangezicht des HEEREN, op het koperen altaar, dat aan de tent der samenkomst was: en hij offerde daarop duizendbrandofferen.
7.  In dienzelfden nacht verscheen God aan Salomo: en Hij zeide tot hem: Begeer, wat Ik u geven zal.
8.  En Salomo zeide tot God: Gij hebt aan mijn vader David grote weldadigheid gedaan: en Gij hebt mij koning gemaakt in zijn plaats:
9.  Nu, HEERE God, laat Uw woord waar worden, gedaan aan mijn vader David: want Gij hebt mij koning gemaakt over een volk, menigvuldig als het stof der aarde:
10.  Geef mij nu wijsheid en wetenschap, dat ik voor het aangezicht van dit volk uitga en inga: want wie zou dit Uw groot volk kunnen richten?
11.  Toen zeide God tot Salomo: Daarom, dat dit in uw hart geweest is, en gij niet begeerd hebt rijkdom, goederen, noch eer, noch de ziel uwer haters, noch ook veledagen begeerd hebt: maar wijsheid en wetenschap voor u begeerd hebt, opdat gij Mijn volk mocht richten, waarover Ik u koning gemaakt heb:
12.  De wijsheid, en de wetenschap is u gegeven: daartoe zal Ik u rijkdom, en goederen, en eer geven, dergelijke geen koningen, die voor u geweest zijn, gehad hebben,en na u zal dergelijke niet zijn.
13.  Alzo kwam Salomo te Jeruzalem, van de hoogte, die te Gibeon is, van voor de tent der samenkomst: en hij regeerde over Israel.
14.  En Salomo vergaderde wagenen en ruiteren, zodat hij duizend en vierhonderd wagenen, en twaalf duizend ruiteren had: en hij legde ze in de wagensteden, en bij denkoning te Jeruzalem.
15.  En de koning maakte het zilver en het goud in Jeruzalem te zijn als stenen, en de cederen maakte hij te zijn als wilde vijgebomen, die in de laagten zijn, in menigte.
16.  En het uitbrengen der paarden was hetgeen Salomo uit Egypte had: en aangaande het linnengaren, de kooplieden des konings namen het linnengaren voor den prijs.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter