Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

1 Kronieken

Hoofdstuk 8 (40 teksten gevonden)


1.  Benjamin nu gewon Bela, zijn eerstgeborene, Asbel, den tweede, en Ahrah, den derde,
2.  Naho, den vierde, en Rafa, den vijfde.
3.  Bela nu had deze kinderen: Addar, en Gera, en Abihud,
4.  En Abisua, en Naaman, en Ahoah,
5.  En Gera, en Sefufan, en Huram.
6.  Dezen nu zijn de kinderen van Ehud: dezen waren hoofden der vaderen van de inwoners te Geba, en hij voerde hen over naar Manahath:
7.  En Naaman, en Ahia, en Gera: dezen voerde hij weg: en hij gewon Uzza en Ahihud.
8.  En Saharaim gewon kinderen in het land van Moab (nadat hij dezelve weggezonden had) uit Husim en Baara, zijn vrouwen:
9.  En uit Hodes, zijn huisvrouw, gewon hij Joab, en Zibja, en Mesa, en Malcham,
10.  En Jeuz, en Sochja, en Mirma: dezen zijn zijne zonen, hoofden der vaderen.
11.  En uit Husim gewon hij Abitub en Elpaal.
12.  De kinderen van Elpaal nu waren Eber, en Misam, en Semed: deze heeft Ono gebouwd, en Lod en haar onderhorige plaatsen:
13.  En Beria, en Sema: dezen waren hoofden der vaderen van de inwoners te Ajalon: dezen hebben de inwoners van Gath verdreven.
14.  En Ahjo, Sasak en Jeremoth,
15.  En Zebadja, en Arad, en Eder,
16.  En Michael, en Jispa, en Joha waren kinderen van Beria.
17.  En Zebadja, en Mesullam, en Hizki, en Heber,
18.  En Jismerai, en Jizlia en Jobab, de kinderen van Elpaal.
19.  En Jakim, en Zichri, en Zabdi,
20.  En Eljoenai, en Zillethai, en Eliel,
21.  En Adaja, en Beraja, en Simrath waren kinderen van Simei.
22.  En Jispan, en Eber, en Eliel,
23.  En Abdon, en Zichri, en Hanan,
24.  En Hananja, en Elam, en Antothija,
25.  En Jifdeja, en Pnuel waren zonen van Sasak.
26.  En Samserai, en Seharja, en Athalja,
27.  En Jaaresja, en Elia, en Zichri waren zonen van Jeroham.
28.  Dezen waren de hoofden der vaderen, hoofden naar hun geslachten: dezen woonden te Jeruzalem.
29.  En te Gibeon woonde de vader van Gibeon: en de naam zijner huisvrouw was Maacha.
30.  En zijn eerstgeboren zoon was Abdon, daarna Zur, en Kis, en Baal, en Nadab,
31.  En Gedor, en Ahio, en Zecher.
32.  En Mikloth gewon Simea: en dezen woonden ook tegenover hun broederen te Jeruzalem, met hun broederen.
33.  Ner nu gewon Kis, en Kis gewon Saul, en Saul gewon Jonathan, en Malchi-sua, Abinadab, en Esbaal.
34.  En Jonathans zoon was Merib-baal, en Merib-baal gewon Micha.
35.  De kinderen van Micha nu waren Pithon, en Melech, en Thaarea, en Achaz.
36.  En Achaz gewon Jehoadda, en Jehoadda gewon Alemeth, en Azmaveth, en Zimri: Zimri nu gewon Moza:
37.  En Moza gewon Bina: zijn zoon was Rafa: zijn zoon was Elasa: zijn zoon was Azel.
38.  Azel nu had zes zonen, en dit zijn hun namen: Azrikam, Bochru, en Ismael, en Searja, en Obadja, en Hanan. Al dezen waren zonen van Azel.
39.  En de zonen van Esek, zijn broeder, waren Ulam, zijn eerstgeborene, Jeus, de tweede, en Elifelet, de derde.
40.  En de zonen van Ulam waren mannen, kloeke helden, den boog spannende, en zij hadden vele zonen, en zoons zonen, honderd en vijftig. Al dezen waren van dekinderen van Benjamin. 1 Kronieken 9


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter