Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

1 Kronieken

Hoofdstuk 4 (43 teksten gevonden)


1.  De kinderen van Juda waren Perez, Hezron en Charmi, en Hur, en Sobal.
2.  En Reaja, de zoon van Sobal, gewon Jahath, en Jahath gewon Ahumai en Lahad: dit zijn de huisgezinnen der Zorathieten:
3.  En dezen zijn van den vader Etam: Jizreel, en Isma, en Idbas: en de naam hunner zuster was Hazelelponi.
4.  En Pnuel was de vader van Gedor, en Ezer de vader van Husah. Dit zijn de kinderen van Hur, den eerstgeborene van Efratha, den vader van Bethlehem.
5.  Asschur nu, de vader van Thekoa, had twee vrouwen, Hela en Naara.
6.  En Naara baarde hem Ahuzzam, en Hefer, en Temeni, en Haahastari. Dit zijn de kinderen van Naara.
7.  En de kinderen van Hela waren Zereth, Jezohar, en Ethnan.
8.  En Koz gewon Anub en Hazobeba, en de huisgezinnen van Aharlel, den zoon van Harum.
9.  Jabez nu was heerlijker dan zijn broeders: en zijn moeder had zijn naam Jabez genoemd, zeggende: Want ik heb hem met smarten gebaard.
10.  Want Jabez riep den God Israels aan, zeggende: Indien Gij mij rijkelijk zegenen, en mijn landpale vermeerderen zult, en Uw hand met mij zijn zal, en met het kwadealzo maakt, dat het mij niet smarte! En God liet komen, wat hij begeerde.
11.  En Chelub, de broeder van Suha, gewon Mechir: hij is de vader van Eston.
12.  Eston nu gewon Beth-rafa, en Pasea, en Tehinna, den vader van Ir-nahas: dit zijn de mannen van Recha.
13.  En de kinderen van Kenaz waren Othniel en Seraja: en de kinderen van Othniel, Hathath.
14.  En Meonothai gewon Ofra: en Seraja gewon Joab, den vader des dals der werkmeesters: want zij waren werkmeesters.
15.  De kinderen van Kaleb nu, den zoon van Jefunne, waren Iru, Ela en Naam: en de kinderen van Ela, te weten Kenaz.
16.  En de kinderen van Jehalelel waren Zif en Zifa, Thirea en Asareel.
17.  En de kinderen van Ezra waren Jether, en Mered, en Efer, en Jalon: en zij baarde Mirjam, en Sammai, en Isbah, den vader van Esthemoa.
18.  En zijn Joodse huisvrouw baarde Jered, den vader van Gedor, en Heber, den vader van Socho, en Jekuthiel, den vader van Bitja, de dochter van Farao, die Meredgenomen had.
19.  En de kinderen van de huisvrouw Hodija, de zuster van Naham, waren Abi-Kehila, de Garmiet, en Esthemoa, de Maachathiet.
20.  En de kinderen van Simon nu waren Amnon en Rinna, Ben-hanan en Tilon: en de kinderen van Isei waren Zoheth en Ben-Zoheth.
21.  De kinderen van Sela, den zoon van Juda, waren Er, de vader van Lecha, en Lada, de vader van Maresa: en de huisgezinnen van het huis der linnenwerkers in hethuis Asbea.
22.  Daartoe Jokim, en de mannen van Chozeba, en Joas, en Saraf (die over de Moabieten geheerst hebben) en de Jasubilehem: doch deze dingen zijn oud.
23.  Dezen waren pottenbakkers, wonende bij plantages en tuinen: zij zijn daar gebleven bij den koning in zijn werk.
24.  De kinderen van Simeon waren Nemuel en Jamin, Jarib, Zerah, Saul.
25.  Sallum was zijn zoon: Mibsam was zijn zoon: Misma was zijn zoon.
26.  De kinderen van Misma waren dezen: Hammuel zijn zoon, Zaccur zijn zoon, Simei zijn zoon.
27.  Simei nu had zestien zonen en zes dochteren: maar zijn broeders hadden niet veel kinderen: en hun ganse huisgezin werd zo zeer niet vermenigvuldigd, als van dekinderen van Juda.
28.  En zij woonden te Ber-seba, en te Molada, en te Hazar-Sual,
29.  En te Bilha, en te Ezem, en te Tholad,
30.  En te Bethuel, en te Horma, en te Ziklag,
31.  En te Beth-markaboth, en te Hazar-Susim, en te Beth-Biri, en te Saaraim. Dit waren hun steden, totdat David koning werd.
32.  En hun dorpen waren Etam en Ain, Rimmon en Tochen, en Asan: vijf steden.
33.  En al haar dorpen, die in den omloop dezer steden waren, tot Baal toe. Dit zijn hun woningen en hun geslachtsrekening voor hen.
34.  Doch Mesobab, en Jamlech, en Josa, de zoon van Amazia,
35.  En Joel, en Jehu, de zoon van Jesibja, den zoon van Saraja, den zoon van Asiel,
36.  En Eljoenai, en Jaakoba, en Jesohaja, en Asaja, en Adiel, en Jesimeel, en Benaja,
37.  En Ziza, de zoon van Sifei, den zoon van Allon, den zoon van Jedaja, den zoon van Simri, den zoon van Semaja:
38.  Dezen kwamen tot namen, zijnde vorsten in hun huisgezinnen, en de huisgezinnen hunner vaderen braken uit in menigte.
39.  En zij gingen tot aan den ingang van Gedor tot het oosten des dals, om weide te zoeken voor hun schapen.
40.  En zij vonden vette en goede weide, en een land, wijd van begrip, en stil, en gerust: want die van Cham woonden daar tevoren.
41.  Dezen nu, die met namen beschreven zijn, kwamen in de dagen van Hizkia, den koning van Juda, en zij sloegen de tenten en woningen dergenen, die daar gevondenwerden: en zij verbanden hen, tot op dezen dag: en zij woonden aan hun plaats, want daar was weide voor hun schapen.
42.  Ook gingen uit hen, te weten uit de kinderen van Simeon, vijfhonderd mannen, tot het gebergte van Seir: en Pelatja, en Nearja, en Refaja, en Izziel, de zonen vanIsei, waren hun tot hoofden.
43.  En zij sloegen de overigen der ontkomenen onder de Amalekieten, en zij woonden aldaar tot op dezen dag.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter