Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

1 Kronieken

Hoofdstuk 3 (24 teksten gevonden)


1.  Dezen nu waren de kinderen van David, die hem te Hebron geboren zijn: de eerstgeborene Amnon, van Ahinoam, de Jizreelietische: de tweede Daniel, van Abigail,de Karmelietische:
2.  De derde Absalom, de zoon van Maacha, de dochter van Thalmai, de koning te Gesur: de vierde Adonia, de zoon van Haggith:
3.  De vijfde Sefatja, van Abital: de zesde Jithream, van zijn huisvrouw Egla.
4.  Zes zijn hem te Hebron geboren: want hij regeerde daar zeven jaren en zes maanden: en drie en dertig jaren regeerde hij te Jeruzalem.
5.  Dezen nu zijn hem te Jeruzalem geboren: Simea, en Sobab, en Nathan, en Salomo: deze vier zijn van Bath-Sua, de dochter van Ammiel:
6.  Daartoe Jibchar, en Elisama, en Elifelet,
7.  En Nogah, en Nefeg, en Jafia,
8.  En Elisama, en Eljada, en Elifelet, negen.
9.  Deze allen zijn zonen van David, behalve de kinderen der bijwijven, en Thamar hun zuster.
10.  Salomo`s zoon nu was Rehabeam: zijn zoon was Abia: zijn zoon was Asa: zijn zoon was Josafat:
11.  Zijn zoon was Joram: zijn zoon was Ahazia: zijn zoon was Joas:
12.  Zijn zoon was Amazia: zijn zoon was Azaria: zijn zoon was Jotham:
13.  Zijn zoon was Achaz: zijn zoon was Hizkia: zijn zoon was Manasse:
14.  Zijn zoon was Amon: zijn zoon was Josia.
15.  De zonen van Josia nu waren dezen: de eerstgeborene Johanan, de tweede Jojakim, de derde Zedekia, de vierde Sallum.
16.  De kinderen van Jojakim nu waren: Jechonia zijn zoon, Zedekia zijn zoon.
17.  En de kinderen van Jechonia waren Assir: zijn zoon was Sealthiel:
18.  Dezes zonen waren Malchiram, en Pedaja, en Senazar, Jekamja, Hosama en Nedabja.
19.  De kinderen van Pedaja nu waren Zerubbabel en Simei: en de kinderen van Zerubbabel waren Mesullam en Hananja: en Selomith was hunlieder zuster:
20.  En Hasuba, en Ohel, en Berechja, en Hasadja, Jusabhesed: vijf.
21.  De kinderen van Hananja nu waren Pelatja en Jesaja. De kinderen van Refaja, de kinderen van Arnan, de kinderen van Obadja, de kinderen van Sechanja.
22.  De kinderen nu van Sechanja waren Semaja: en de kinderen van Semaja waren Hattus, en Jigeal, en Bariah, en Nearja, en Safat: zes.
23.  En de kinderen van Nearja waren Eljoenai, en Hizkia, en Azrikam: drie.
24.  En de kinderen van Eljoenai waren Hodajeva, en Eljasib, en Pelaja, en Akkub, en Johanan, en Delaja, en Anani: zeven.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter