Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

1 Koningen

Hoofdstuk 12 (33 teksten gevonden)


1.  En Rehabeam toog naar Sichem, want het ganse Israel was te Sichem gekomen, om hem koning te maken.
2.  Het geschiedde nu, als Jerobeam, de zoon van Nebat, dit hoorde, daar hij nog in Egypte was (want hij was van het aangezicht van den koning Salomogevloden: en Jerobeam woonde in Egypte),
3.  Dat zij henen zonden, en lieten hem roepen: en Jerobeam en de ganse gemeente van Israel kwamen en spraken tot Rehabeam, zeggende:
4.  Uw vader heeft ons juk hard gemaakt: gij dan nu, maak uws vaders harden dienst, en zijn zwaar juk, dat hij ons opgelegd heeft, lichter, en wij zullen u dienen.
5.  En hij zeide tot hen: Gaat heen tot aan den derden dag, komt dan weder tot mij. En het volk ging heen.
6.  En de koning Rehabeam hield raad met de oudsten, die gestaan hadden voor het aangezicht van zijn vader Salomo, als hij leefde, zeggende: Hoe raadt gijlieden,dat men dit volk antwoorden zal?
7.  En zij spraken tot hem, zeggende: Indien gij heden knecht van dit volk wezen zult, en hen dienen, en hun antwoorden, en tot hen goede woorden spreken zult,zo zullen zij te allen dage uw knechten zijn.
8.  Maar hij verliet den raad der oudsten, dien zij hem geraden hadden: en hij hield raad met de jongelingen, die met hem opgewassen waren, die voor zijnaangezicht stonden.
9.  En hij zeide tot hen: Wat raadt gijlieden, dat wij dit volk antwoorden zullen, die tot mij gesproken hebben, zeggende: Maak het juk, dat uw vader ons opgelegdheeft, lichter.
10.  En de jongelingen, die met hem opgewassen waren, spraken tot hem, zeggende: Alzo zult gij zeggen tot dat volk, die tot u gesproken hebben, zeggende: Uwvader heeft ons juk zwaar gemaakt, maar maak gij het over ons lichter: alzo zult gij tot hen spreken: Mijn kleinste vinger zal dikker zijn dan mijns vaderslenden.
11.  Indien nu mijn vader een zwaar juk op u heeft doen laden, zo zal ik boven uw juk nog daartoe doen: mijn vader heeft u met geselen gekastijd, maar ik zal u metschorpioenen kastijden.
12.  Zo kwam Jerobeam en het ganse volk tot Rehabeam op den derden dag, gelijk als de koning gesproken had, zeggende: Komt weder tot mij op den derdendag.
13.  En de koning antwoordde het volk hardelijk: want hij verliet den raad der oudsten, dien zij hem geraden hadden.
14.  En hij sprak tot hen naar den raad der jongelingen, zeggende: Mijn vader heeft uw juk zwaar gemaakt, maar ik zal boven uw juk nog daartoe doen: mijn vaderheeft u met geselen gekastijd, maar ik zal u met schorpioenen kastijden.
15.  Alzo hoorde de koning naar het volk niet: want deze omwending was van den HEERE, opdat Hij Zijn woord bevestigde, hetwelk de HEERE door den dienstvan Ahia, den Siloniet, gesproken had tot Jerobeam, den zoon van Nebat.
16.  Toen gans Israel zag, dat de koning naar hen niet hoorde, zo gaf het volk den koning weder antwoord, zeggende: Wat deel hebben wij aan David? Ja, geenerve hebben wij aan den zoon van Isai: naar uw tenten, o Israel! Voorzie nu uw huis, o David! Zo ging Israel naar zijn tenten.
17.  Doch aangaande de kinderen van Israel, die in de steden van Juda woonden, over die regeerde Rehabeam ook.
18.  Toen zond de koning Rehabeam Adoram, die over de schatting was: en het ganse Israel stenigde hem met stenen, dat hij stierf: maar de koning Rehabeamvervloekte zich om op een wagen te klimmen, dat hij naar Jeruzalem vluchtte.
19.  Alzo vielen de Israelieten van het huis Davids af, tot op dezen dag.
20.  En het geschiedde, als gans Israel hoorde, dat Jerobeam wedergekomen was, dat zij henen zonden, en hem in de vergadering riepen, en hem over gans Israelkoning maakten: niemand volgde het huis Davids, dan de stam van Juda alleen.
21.  Toen nu Rehabeam te Jeruzalem gekomen was, vergaderde hij het ganse huis van Juda en den stam van Benjamin, honderd en tachtig duizend uitgelezenen,geoefend ten oorlog, om tegen het huis Israels te strijden, opdat hij het koninkrijk weder aan Rehabeam, den zoon van Salomo, bracht.
22.  Doch het woord van God geschiedde tot Semaja, den man Gods, zeggende:
23.  Zeg tot Rehabeam, den zoon van Salomo, den koning van Juda, en tot het ganse huis van Juda en Benjamin, en overige des volks, zeggende:
24.  Zo zegt de HEERE: Gij zult niet optrekken, noch strijden tegen uw broederen, de kinderen Israels: een ieder kere weder tot zijn huis, want deze zaak is van Mijgeschied. En zij hoorden het woord des HEEREN, en keerden weder, om weg te trekken naar het woord des HEEREN.
25.  Jerobeam nu bouwde Sichem op het gebergte van Efraim, en woonde daarin, en toog van daar uit, en bouwde Penuel.
26.  En Jerobeam zeide in zijn hart: Nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren.
27.  Zo dit volk opgaan zal om offeranden te doen in het huis des HEEREN te Jeruzalem, zo zal het hart dezes volks tot hun heer, tot Rehabeam, den koning vanJuda, wederkeren: ja, zij zullen mij doden, en tot Rehabeam, den koning van Juda, wederkeren.
28.  Daarom hield de koning een raad, en maakte twee gouden kalveren: en hij zeide tot hen: Het is ulieden te veel om op te gaan naar Jeruzalem: zie uw goden, oIsrael, die u uit Egypteland opgebracht hebben.
29.  En hij zette het ene te Beth-El, en het andere stelde hij te Dan.
30.  En deze zaak werd tot zonde: want het volk ging heen voor het ene, tot Dan toe.
31.  Hij maakte ook een huis der hoogten: en maakte priesteren van de geringsten des volks, die niet waren uit de zonen van Levi.
32.  En Jerobeam maakte een feest in de achtste maand, op den vijftienden dag der maand, gelijk het feest, dat in Juda was, en offerde op het altaar: van gelijkendeed hij te Beth-El, offerende den kalveren, die hij gemaakt had: hij stelde ook te Beth-El priesteren der hoogten, die hij gemaakt had.
33.  En hij offerde op het altaar, dat hij te Beth-El gemaakt had, op den vijftienden dag der achtste maand, der maand, dewelke hij uit zijn hart verdacht had: zomaakte hij den kinderen Israels een feest, en offerde op dat altaar, rokende.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter