Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Genesis

Hoofdstuk 8 (22 teksten gevonden)


1.  En God gedacht aan Noach, en aan al het gedierte, en aan al het vee, dat methem in de ark was: en God deed een wind over de aarde doorgaan, en dewateren werden stil.
2.  Ook werden de fonteinen des afgronds, en de sluizen des hemels gesloten, en deplasregen van den hemel werd opgehouden.
3.  Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde, heen en wedervloeiende, en de wateren namen af ten einde van honderd en vijftig dagen.
4.  En de ark rustte in de zevende maand, op den zeventiende dag der maand, op debergen van Ararat.
5.  En de wateren waren gaande, en afnemende tot de tiende maand: in de tiendemaand, op den eerste der maand, werden de toppen der bergen gezien.
6.  En het geschiedde, ten einde van veertig dagen, dat Noach het venster der ark,die hij gemaakt had, opendeed.
7.  En hij liet een raaf uit, die dikwijls heen en weder ging, totdat de wateren vanboven de aarde verdroogd waren.
8.  Daarna liet hij een duif van zich uit, om te zien, of de wateren gelicht waren vanboven den aardbodem.
9.  Maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet: zo keerde zij weder tothem in de ark: want de wateren waren op de ganse aarde: en hij stak zijn handuit, en nam haar, en bracht haar tot zich in de ark.
10.  En hij verbeidde nog zeven andere dagen: toen liet hij de duif wederom uit de ark.
11.  En de duif kwam tot hem tegen den avondtijd: en ziet, een afgebroken olijfbladwas in haar bek: zo merkte Noach, dat de wateren van boven de aarde gelichtwaren.
12.  Toen vertoefde hij nog zeven andere dagen: en hij liet de duif uit: maar zij keerdeniet meer weder tot hem.
13.  En het geschiedde in het zeshonderd en eerste jaar, in de eerste maand, op deneersten derzelver maand, dat de wateren droogden van boven de aarde: toendeed Noach het deksel der ark af, en zag toe, en ziet, de aardbodem wasgedroogd.
14.  En in de tweede maand, op den zeven en twintigsten dag der maand, was deaarde opgedroogd.
15.  Toen sprak God tot Noach, zeggende:
16.  Ga uit de ark, gij, en uw huisvrouw, en uw zonen, en de vrouwen uwer zonen metu.
17.  Al het gedierte, dat met u is, van alle vlees, aan gevogelte, en aan vee, en aan alhet kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan: en dat zijovervloediglijk voorttelen op de aarde, en vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen opde aarde.
18.  Toen ging Noach uit, en zijn zonen, en zijn huisvrouw, en de vrouwen zijner zonenmet hem.
19.  Al het gedierte, al het kruipende, en al het gevogelte, al wat zich op de aarderoert, naar hun geslachten, gingen uit de ark.
20.  En Noach bouwde den HEERE een altaar: en hij nam van al het reine vee, en vanal het rein gevogelte, en offerde brandofferen op dat altaar.
21.  En de HEERE rook dien liefelijken reuk, en de HEERE zeide in Zijn hart: Ik zalvoortaan den aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil: want hetgedichtsel van s mensen hart is boos van zijn jeugd aan: en Ik zal voortaan nietmeer al het levende slaan, gelijk als Ik gedaan heb.
22.  Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, enzomer en winter, en dag en nacht, niet ophouden.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter