Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Genesis

Hoofdstuk 42 (38 teksten gevonden)


1.  Toen Jakob zag, dat er koren in Egypte was, zo zeide Jakob tot zijn zonen:Waarom ziet gij op elkander?
2.  Voorts zeide hij: Ziet, ik heb gehoord, dat er koren in Egypte is: trekt daarhenenaf, en koopt ons koren van daar, opdat wij leven en niet sterven.
3.  Toen togen Jozefs tien broederen af, om koren uit Egypte te kopen.
4.  Doch Benjamin, Jozefs broeder, zond Jakob niet met zijn broederen: want hijzeide: Opdat hem niet misschien het verderf ontmoete!
5.  Alzo kwamen Israels zonen om te kopen onder degenen, die daar kwamen: wantde honger was in het land Kanaan.
6.  Jozef nu was regent over dat land: hij verkocht aan al het volk des lands: enJozefs broederen kwamen, en bogen zich voor hem, met de aangezichten teraarde.
7.  Als Jozef zijn broederen zag, zo kende hij hen: maar hij hield zich vreemd jegenshen, en sprak hard met hen, en zeide tot hen: Van waar komt gij? En zij zeiden:Uit het land Kanaan: om spijze te kopen.
8.  Jozef dan kende zijn broederen: maar zij kenden hem niet.
9.  Toen gedacht Jozef aan de dromen, die hij van hen gedroomd had: en hij zeide tothen: Gij zijt verspieders, gij zijt gekomen om te bezichtigen, waar het land bloot is.
10.  En zij zeiden tot hem: Neen, mijn heer! maar uw knechten zijn gekomen, omspijze te kopen.
11.  Wij allen zijn eens mans zonen: wij zijn vroom: uw knechten zijn geen verspieders.
12.  En hij zeide tot hen: Neen, maar gij zijt gekomen, om te bezichtigen, waar het landbloot is.
13.  En zij zeiden: Wij, uw knechten, waren twaalf gebroeders, eens mans zonen, inhet land Kanaan: en zie, de kleinste is heden bij onzen vader: doch de een is nietmeer.
14.  Toen zeide Jozef tot hen: Dat is het, wat ik tot u gesproken heb, zeggende: Gij zijtverspieders!
15.  Hierin zult gij beproefd worden: zo waarlijk als Farao leeft! indien gij van hierzult uitgaan, tenzij dan, wanneer uw kleinste broeder herwaarts zal gekomen zijn!
16.  Zendt een uit u, die uw broeder hale: maar weest gijlieden gevangen, en uwwoorden zullen beproefd worden, of de waarheid bij u zij: en indien niet, zowaarlijk als Farao leeft, zo zijt gij verspieders!
17.  En hij zette hen samen drie dagen in bewaring.
18.  En ten derden dage zeide Jozef tot hen: Doet dit, zo zult gij leven: ik vrees God.
19.  Zo gij vroom zijt, zo zij een uwer broederen gebonden in het huis uwer bewaring:en gaat gij heen, brengt het koren voor den honger uwer huizen.
20.  En brengt uw kleinsten broeder tot mij, zo zullen uw woorden waargemaaktworden: en gij zult niet sterven. En zij deden alzo.
21.  Toen zeiden zij de een tot den ander: Voorwaar, wij zijn schuldig aan onzenbroeder, wiens benauwdheid der ziele wij zagen, toen hij ons om genade bad:maar wij hoorden niet! daarom komt deze benauwdheid over ons.
22.  En Ruben antwoordde hun, zeggende: Heb ik het tot u niet gezegd, toen ik zeide:Zondigt niet aan dezen jongeling! maar gij hoordet niet: en ook zijn bloed, ziet, hetwordt gezocht!
23.  En zij wisten niet, dat het Jozef hoorde: want daar was een taalman tussen hen.
24.  Toen wendde hij zich om, van hen af, en weende: daarna keerde hij weder tothen, en sprak tot hen, en nam Simeon van hen, en bond hem voor hun ogen.
25.  En Jozef gebood, dat men hun zakken met koren vullen zou, en dat men hun geldwederkeerde, een iegelijk in zijn zak, en dat men hun teerkost gave tot den weg:en men deed hun alzo.
26.  En zij laadden hun koren op hun ezels, en togen van daar.
27.  Toen een zijn zak opendeed, om zijn ezel voeder te geven in de herberg, zo zaghij zijn geld: want ziet, het was in den mond van zijn zak.
28.  En hij zeide tot zijn broederen: Mijn geld is wedergekeerd: daartoe ook, ziet, hetis in mijn zak! Toen ontging hun het hart, en zij verschrikten, de een tot den anderzeggende: Wat is dit, dat ons God gedaan heeft?
29.  En zij kwamen in het land Kanaan, tot Jakob, hun vader: en zij gaven hem tekennen al hun wedervaren, zeggende:
30.  Die man, de heer van dat land, heeft hard met ons gesproken: en hij heeft onsgehouden voor verspieders des lands.
31.  Maar wij zeiden tot hem: Wij zijn vroom: wij zijn geen verspieders.
32.  Wij waren twaalf gebroeders, zonen van onzen vader: de een is niet meer, en dekleinste is heden bij onzen vader in het land Kanaan.
33.  En die man, de heer van dat land, zeide tot ons: Hieraan zal ik bekennen, datgijlieden vroom zijt: laat een uwer broederen bij mij, en neemt voor den hongeruwer huizen, en trekt heen.
34.  En brengt uw kleinsten broeder tot mij: zo zal ik weten, dat gij geen verspiederszijt, maar dat gij vroom zijt: uw broeder zal ik u wedergeven, en gij zult in dit landhandelen.
35.  En het geschiedde, als zij hun zakken ledigden, ziet, zo had een iegelijk denbundel zijns gelds in zijn zak: en zij zagen de bundelen huns gelds, zij en hunvader, en zij waren bevreesd.
36.  Toen zeide Jakob, hun vader, tot hen: Gij berooft mij van kinderen! Jozef is erniet, en Simeon is er niet: nu zult gij Benjamin wegnemen! al deze dingen zijn tegenmij!
37.  Toen sprak Ruben tot zijn vader, zeggende: Dood twee mijner zonen, zo ik hemtot u niet wederbreng: geef hem in mijn hand, en ik zal hem weder tot u brengen!
38.  Maar hij zeide: Mijn zoon zal met ulieden niet aftrekken: want zijn broeder isdood, en hij is alleen overgebleven: zo hem een verderf ontmoette op den weg,dien gij zult gaan, zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten grave doennederdalen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter